ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 «ΜΑΜΑΚΑ – ΜΑΜΑδες για την KAνναβη»

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Ίδρυση– Επωνυμία – Σφραγίδα

Ιδρύεται Σωματείο (Σύλλογος), με την επωνυμία  «ΜΑΜΑΚΑ – ΜΑΜΑδες για την KAνναβη».

Στις πάσης φύσεως δραστηριότητες του Συλλόγου, την επωνυμία αυτού συνοδεύει ως συστατικό της στοιχείο το έμβλημα του Συλλόγου, το οποίο αποτελείται Ααπό ένα αρχετυπικό σύμβολο μητέρας.

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται η επωνυμία « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΜΑΚΑ – ΜΑΜΑδες για την KAνναβη» και η οποία φέρει το έμβλημα του και  έτος ιδρύσεως 2017.

Άρθρο 2

Έδρα

Ως έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη των Αθηνών.  Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία τόσο σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Άρθρο 3

Σκοποί και Θεμελιώδεις Αρχές

Σκοποί του Συλλόγου είναι :

 1. Η διεκδίκηση της αποποινικοποίησης της χρήσης της κάνναβης για ιατρικούς/φαρμακευτικούς λόγους και η ανταλλαγή/εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών από χώρες που ήδη έχουν προγράμματα για την ιατρική χρήση.
 2. Ενημέρωση των ασθενών για τις θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού, τους τρόπους χρήσης, δικτύωση με ιατρούς που υποστηρίζουν την αγωγή με κάνναβη.
 3. Ενημέρωση ιατρών, φαρμακοποιών, και λοιπές υπηρεσίες υγείας για την ιατρική χρήση της κάνναβης. Οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων ενημερωτικών δράσεων προς ενημέρωσης.
 4. Αναζήτηση διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία για θέματα που αφορούν συνταγογράφηση, ταμεία, διάθεση κάνναβης και σκευάσματα κάνναβης κτλ.
 5. Εξερεύνηση και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.
 6. Συμπαράσταση και υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.
 7. Συνεργασία με άλλους φορείς για την διοργάνωση και εφαρμογή των ανωτέρων.
 8. Συνεργασία με το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και στην συνέχεια με τους παραγωγούς με σκοπό την πλήρη ενημέρωση για τις ανάγκες των ασθενών σε ποικιλίες και είδη του φυτού.

Οι βασικές αρχές του Συλλόγου είναι:

 1. Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.
 2. Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων (νομικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις,
 3. Έγκυρη πληροφόρηση, επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση των ζητημάτων που άπτονται των σκοπών της,
 4. Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις της, αντικειμενικότητα και πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις της,
 5. Αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς.

Άρθρο 4

Μέσα Δράσης

Οι σκοποί του Συλλόγου μπορούν να επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

 1. Οργανώνοντας γραφεία για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.
 2. Διοργανώνοντας επιστημονικές ή επαγγελματικές συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.
 3. Διοργανώνοντας ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πραγματοποιώντας παραστάσεις
 4. Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο.
 5. Δημοσιεύσεις, εκδόσεις, μελέτες, αναλύσεις, επιχορηγήσεις, υποτροφίες, βραβεία και μετάλλια, υποστήριξη ή διαχείριση κοινωνικών και πολιτιστικών οργανισμών, δομών ή φορέων, συνεργασίες με φορείς οικονομικούς και κοινωνικούς.
 6. Η συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
 7. Η ανάληψη και η εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μελετών που επιχορηγούνται από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή άλλα κράτη.
 8. Συμμετοχή σε πλατφόρμες συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς φορείς, εγγραφή στα οικεία μητρώα που τηρούνται από δημόσιους φορείς και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη κοινών δράσεων και συνεργασιών
 9. Σύναψη συμβάσεων έργου με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων ή άλλων έργων και, γενικότερα, για την προαγωγή των σκοπών του.
 10. Σύναψη συμφωνιών για την πραγματοποίηση ερευνών ή την ανάπτυξη προγραμμάτων με κάθε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, όπως δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς και οργανώσεις κλπ.
 11. Λειτουργία ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Συλλόγου με τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.
 12. Πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, καλλιτεχνών, κοινωνικών οργανισμών και μη κυβερνητικών ενώσεων.
 13. Τακτική ενημέρωση των μελών του για θέματα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα στις δράσεις του συλλόγου.
 14. Εκπροσώπηση των μελών και συνεργατών του στις ελληνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς αρχές και στους ελληνικούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς.
 15. Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και συνεργατών του και των ανάλογων ή συγγενών ελληνικών, αλλοδαπών ή διεθνών ενώσεων ή οργανισμών.
 16. Προβολή των θέσεων, απόψεων, προβληματισμών των μελών και συνεργατών του και επιδίωξη συμμετοχής του Συλλόγου σε προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την κατάρτιση νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα ζητήματα που άπτονται των σκοπών του.
 17. Η ελεύθερη έκφραση γνώμης από τα μέλη της, η ενθάρρυνση της πολυφωνίας και η ανάπτυξη δημοκρατικού και εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους απλούς πολίτες και στους κοινωνικούς, κρατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και την επιστημονική κοινότητα.
 18. Η δημιουργία απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.
 19. Η συστηματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της για τη διαμόρφωση θέσεων επί θεμάτων που αφορούν τους σκοπούς του συλλόγου, η διατύπωση προτάσεων προς τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, η εκπροσώπηση των μελών του Συλλόγου στους αρμοδίους διοικητικούς και μη φορείς, αρχές και οργανισμούς σε σχέση με τους σκοπούς του συλλόγου. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο Σύλλογος δημιουργεί και εφαρμόζει προγράμματα, δραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα ανωτέρω. Ο καθορισμός του τόπου, χρόνου διάρκειας και των ειδικότερων αναγκών κάθε προγράμματος και εν γένει δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού τους κόστους καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο μπορεί να μεταβιβάζει μέρος ή και όλη αυτή την ευθύνη σε εντεταλμένα όργανα του Συλλόγου.

Άρθρο 5

Διάρκεια

Η διάρκεια του Συλλόγου ορίζεται για αόριστο χρόνο.

Άρθρο 6

Πόροι του Συλλόγου

 1. Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από :
 • Δωρεές των μελών, των συνεργατών ή τρίτων, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Δ.Σ.
 • Τα έσοδα από δραστηριότητες του Συλλόγου (εκδόσεις, υλοποίηση προγραμμάτων και μελετών, συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ.).
 • Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών.
 • Η μηνιαία εισφορά των μελών το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
 • Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
 • Δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου (Βιομηχανιών, Ινστιτούτων και Εμπορικών Οργανισμών) ως και του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 • Τυχόν χορηγίες προς το Σύλλογο από ιδιώτες.
 • Εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
 • Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.
 1. Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή των μελών του Συλλόγου καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συλλόγου για ορισμένο σκοπό θα τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Συλλόγου, οι τυχόν δε πρόσοδοι θα διατίθενται αποκλειστικά για τους όρους που ετέθησαν από τον διαθέτη ή τον δωρητή, μέσα στα πλαίσια των σκοπών του συλλόγου. Αποδοχή κληρονομίας θα γίνεται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.
 3. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους παροχές που υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του ή με τις οποίες επιδιώκεται η με κάθε τρόπο παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας του Συλλόγου δεν γίνονται δεκτές.
 4. Το σύνολο των εσόδων του Συλλόγου από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
 5. Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους. 

Άρθρο 7

Βιβλία του Συλλόγου

 1. Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:

α. Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συλλόγου

β. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

γ. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

δ. Βιβλίο Ταμείου

ε. Δελτία διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου μητρώου των μελών του Συλλόγου το οποίο πρέπει να περιέχει α. τα πλήρη στοιχεία των μελών και β. τη χρονολογία εγγραφής και εξόδου των μελών, καθώς και τις σχετικές με κάθε μέλος αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Το Βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου ελέγχεται ετησίως από την ελεγκτική επιτροπή.
 3. Αν χρειαστεί να τηρηθούν και άλλα βιβλία αυτό μπορεί να αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 8

 Μέλη

 1. Τα Μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και ευεργέτες. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερόμενου, το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις τους.

 1. Ως μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνουν δεκτές/οί όσοι συμφωνούν με τους σκοπούς του Σωματείου.
 2.  Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν την ικανότητα προς δικαιοπραξία.
 3. Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος στο Σύλλογο όποιος στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.

Δεν γίνονται δεκτά ως τακτικά μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με απόφαση του ΔΣ όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς ή στις κατευθυντήριες γραμμές του Συλλόγου.

Διαγράφονται επίσης με απόφαση του ΔΣ μέλη που δημόσια εκμεταλλεύονται αθέμιτα την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου για πολιτικό, οικονομικό ή άλλο ιδιαίτερο όφελος. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.   Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να αιτηθεί προς την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί ( τακτική ή έκτακτη) την επανεξέταση της αίτησής του, οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση περί αυτού.

Τακτικά μέλη

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (άνω των 18 ετών) ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιασδήποτε νομικής μορφής, εφόσον υποβάλλει ενυπόγραφη αίτηση προς το ΔΣ και προβεί στην καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή της ή μη στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός μηνός από την υποβολή της, ο αιτών έχει δικαίωμα, να ζητήσει από τη πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί ( τακτική ή έκτακτη) να αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του.

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας, πρόσωπα που τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική τους συμβολή στον τομέα της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, έχουν διακριθεί για την κοινωνική και επιστημονική τους δράση και προσφορά και με τις ειδικές επιστημονικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των θέσεων του Συλλόγου και της πολιτικής του.

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν εκτός από φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής στο Σύλλογο.

  

Μέλη ευεργέτες

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να απονέμει την διάκριση του «μέλους – ευεργέτη» σε πρόσωπα που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο το Σύλλογο. Η τιμητική αυτή διάκριση μπορεί να απονεμηθεί και σε Οργανώσεις, εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη κυβερνητικούς Οργανισμούς.
 2. Τα μέλη του Συλλόγου κατά την εγγραφή τους λαμβάνουν γνώση του παρόντος καταστατικού και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις Μελών

 1. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν μηνιαία εισφορά προς το Σύλλογο το ύψος της οποίας θα αποφασίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η παράλειψη καταβολής συνδρομής μέλους επί ένα έτος  συνεπάγεται την διαγραφή του με απόφαση του ΔΣ μετά από έγγραφη ειδοποίηση του ταμία και προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη της επιστολής. Εν τούτοις, προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, δυνατότητα επανεγγραφής.

 1. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:

– να καταβάλλουν τακτικά προς το Σύλλογο την εισφορά τους.

– να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις.

– να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

– να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών και τις νόμιμες αποφάσεις του ΔΣ και της Γ.Σ.

 1. Τακτικό μέλος που δεν εκπληρώνει το σύνολο των υποχρεώσεών του αυτών προς το Σύλλογο μπορεί να αποβάλει την ιδιότητα του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο του ανακοινώνεται εγγράφως.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μελών

Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις και διακρίσεις του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12

Παραίτηση Μελών

 1. Τα μέλη του Συλλόγου δύνανται να αποχωρήσουν με την υποβολή έγγραφης παραίτησης που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Η παραίτηση μέλους πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη οποιουδήποτε έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, του παραιτούμενου υποχρεούμενου να καταβάλει ολόκληρη την εισφορά του για το έτος αυτό.
 3. Παραιτηθέντα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν εφόσον ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό για τα νέα μέλη και καταβάλουν τις συνδρομές τους από το έτος παραίτησης μέχρι και την επανεγγραφή τους. 

Άρθρο 13

Διαγραφή Μελών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται από το Σύλλογο μέλος για κάθε έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 • Θανάτου.
 • Δικαιοπρακτικής ανικανότητας.
 • Σπουδαίου λόγου συμπεριλαμβανόμενης και της αποδεδειγμένης δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου, προσβάλλει ή δυσφημεί αυτό.
 • Μη καταβολή μηνιαίας  συνδρομής για διάστημα πέραν του έτους.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για την επικείμενη διαγραφή του, με επιστολή που ταχυδρομείται συστημένη τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης περί διαγραφής αυτού και με την οποία τον προσκαλεί να εκπληρώσει εντός της προθεσμίας αυτής όλες τις καθυστερούμενες οικονομικές υποχρεώσεις του ή/και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού. Από την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, το μέλος διαγράφεται από το Σύλλογο.
 2. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διαγραφής λόγω θανάτου ή στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αυτόματη διαγραφή του μέλους, εφόσον περιέλθει σε γνώση του το γεγονός που τη δικαιολογεί.
 3. Μέλος που έχει διαγραφεί από το Σύλλογο μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Η απόφαση διαγραφής, με αίτημα του ενδιαφερομένου, μπορεί να επανεξεταστεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση ( τακτική ή έκτακτη) που θα συγκληθεί, η οποία και θα αποφασίσει οριστικά.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρο 14

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, ταμειακά τακτοποιημένα. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανό του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. και που πρέπει να γράφει και τα θέματα προς συζήτηση. Οι έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα περιέχει τα προς συζήτηση θέματα, τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον το μέλος έχει ορίσει την ηλεκτρονική αλληλογραφία ως μέσο επικοινωνίας) στα μέλη του Συλλόγου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ένα τρίτο  συν ένα ( +1) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Εάν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται ξανά μετά από 8 ημέρες.   Στην περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης η πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή ιδιαίτερων προσκλήσεων προς τα μέλη. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον 10 μέλη.

Τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενο από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου, που ορίζει και τα θέματα, στα οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί.

Άρθρο 15

Διαδικαστικές Λειτουργίες Γενικής Συνέλευσης

Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την έναρξή της προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή δια ανατάσεως των χεριών), εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το ΔΣ. ή για εκλογή μελών Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Επιτροπής, ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός του Δ.Σ., η έκθεση  της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και η εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διοίκησης.

Άρθρο 16

Εφορευτική Επιτροπή

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της τακτικής Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και είναι αυτή που ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά επιτυχίας τους. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Για όλα αυτά συντάσσεται πρακτικό.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 17

Συγκρότηση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. και εφόσον έχουν εκλεγεί, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. όσοι κατέχουν οποιαδήποτε αποφασιστικής σημασίας θέση στην ιεραρχία οποιουδήποτε κόμματος ή πολιτικής ή θρησκευτικής οργάνωσης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ως ενιαίου οργάνου, ορίζεται τριετής, με αφετηρία την ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελεύθερα επανεκλέξιμα.

Εξαιρετικά η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. λήγει άμα εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε  υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Δ.Σ., εντός έξι (6)μηνών από της ως άνω εγκρίσεως του Καταστατικού.

Άρθρο 18

Διαδικασία εκλογής

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριετούς θητείας και εκλέγεται ως εξής:

α. Υποβολή και καταγραφή υποψηφιοτήτων.

Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Συλλόγου και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό, οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της αντίστοιχης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι υποψηφιότητες καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά τη ψηφοφορία κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσες και οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγονται τα μέλη που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει, επίσης, με τον ίδιο τρόπο και με ξεχωριστό κατάλογο υποψηφιοτήτων, δύο αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στο Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και η θητεία τους ορίζεται τριετής. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως τακτικού μέλους, η θέση πληρούται το αναπληρωματικό μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το αναπληρωματικό μέλος το οποίο υπεισέρχεται στη θέση του τακτικού έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και αναλαμβάνει τη θητεία.

Άρθρο 19

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. – Αρμοδιότητες

Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Συλλόγου και στη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει μέλος ή μέλη του Συλλόγου ενεργούντες ξεχωριστά ή από κοινού για να αναλαμβάνουν, αποσύρουν και εν γένει διακινούν καταθέσεις του Συλλόγου σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι του ποσού που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., υπογράφουν διπλότυπες αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμών και εν γένει πληρώνουν και εισπράττουν για λογαριασμό του Συλλόγου.

Άρθρο 20

Συνεδριάσεις – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να θεωρήσει ότι μέλος του που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παραιτήθηκε και να προχωρήσει στην αντικατάστασή του κατά τα ανωτέρω. 

Άρθρο 21

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει. Συγκαλεί με απόφαση του ΔΣ τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών του Συλλόγου και την τήρηση των αποφάσεων των ΓΣ και του Δ.Σ. λαμβάνοντας κάθε μέτρο προς εξασφάλιση των συμφερόντων του Συλλόγου ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του.

Ο Πρόεδρος μαζί με τον Ταμία υπογράφοντες από κοινού ανοίγουν, διακινούν και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Συλλόγου σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ανεξαρτήτως ποσού.

Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο του Συλλόγου.

Άρθρο 22

Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες ορίζονται από το Δ.Σ. Όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 23

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ.Σ. του Συλλόγου, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 24

Ταμίας

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Συλλόγου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες του στα εντεταλμένα όργανα του Συλλόγου (π.χ. Λογιστήριο), διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Συλλόγου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα σε λογαριασμό του Συλλόγου τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του Συλλόγου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες.

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Αρθρο 25

Έλεγχος του Σωματείου

Ο έλεγχος του Σωματείου διενεργείται από Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3)  τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωτές τους. Τα μέλη αυτά εκλέγονται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή επίσης θητεία, και με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε εκλογέας μπορεί να επιλέξει έως δύο  υποψήφιους.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου και υποβάλλει Έκθεση για την οικονομική κατάσταση προς τη Γενική Συνέλευση με τις παρατηρήσεις της μαζί με εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα παραπέμπεται σε επόμενη συνεδρίαση όπου θα παρευρίσκονται και τα τρία μέλη.

Σε περίπτωση που μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής αποχωρήσει από αυτή για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου προσκαλεί το πρώτο επιλαχόν μέλος των τελευταίων αρχαιρεσιών για το υπόλοιπο της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

Τροποποίηση του καταστατικού

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. του Συλλόγου. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου ( ½)  συν ένα, των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και η απόφαση λαμβάνεται με την αυξημένη  πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) συν ένα των  παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Κ.

Άρθρο 27

Διάλυση του Συλλόγου

Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ (συν ένα) των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾

( συν ένα) των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικό φορέα.

Άρθρο 28

Ισχύς του καταστατικού

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθμίζεται από τη νομοθεσία περί Σωματείων και τον Αστικό Κώδικα.

Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από είκοσι οκτώ (28) άρθρα, διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα Ιδρυτικά Μέλη του, θα ισχύει δε από την καταχώρισή του στο τηρούμενο Δημόσιο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 9/10/2017

 

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.