Γιατί να παρευρεθούμε σε ένα επιστημονικό συνέδριο κάνναβης;/Why go to a cannabis science conference?

Highlights from the 2022 IACM meeting in Basel, Switzerland. Στιγμές απο την συνάντηση του IACM στη Βασιλεία  της Ελβετίας τον Οκτώβριο του  2022.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.projectcbd.org%2Fwhy-go-cannabis-science-conference%3Ffbclid%3DIwAR0iOqR-khhh5Rn4SkNrXhmNPLIj1xJcZORCzP5dcCyq9rFfS5jSng7YPzs&h=AT2ChmenTihknLP0fTAhDhXrab1zk9X6SafSGwbrqBtITUG-K71FO3Kyjzif3QdLyegAuorBu2g01v6ho6ThQo2erQeBToi7Y0mY_W45RJN3gvrWrK-AFj5LztrNdxdBEyB0i6z2KrCFasZfPtYpww

0 Σχόλια