3 μηχανισμοί της δράσης της συνδυαστικής επίδρασης από την κάνναβη
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: PROF of POT, “3 Mechanisms of the Cannabis Entourage Effect” http://profofpot.com/mechanisms-cannabis-entourage-effect/, June 19, 2017, [Featured image credit: Max Pixel])

Ο συνδυασμός των τερπενιών και των κανναβινοειδών μπορεί να έχει διαφορετικά αποτελέσματα από το αν γίνει η λήψη του καθενός από αυτά ξεχωριστά. Εδώ είναι τρεις διαφορετικοί τρόποι που συμβαίνει αυτό.

Την περασμένη εβδομάδα έκανα μια ομιλία, εισαγωγή στην συνδυαστική επίδραση (entourage effect)[1]. Αυτή η επίδραση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά μόρια στην κάνναβη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να δώσουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι “μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους επιδράσεών τους”. Με πολλή παραπληροφόρηση τριγύρω σχετικά με αυτό το θέμα, υποσχέθηκα να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πτυχές του, που να έχουν πραγματική επιστημονική υποστήριξη.
[1] “The Cannabis Entourage Effect – Fake News?” (Η συνδυαστική επίδραση της κάνναβης – Ψεύτικες ειδήσεις;) http://profofpot.com/entourage-effect-fake-news/

Παρόλο που σύντομα θα μπω σε συγκεκριμένα παραδείγματα της συνδυαστικής επίδρασης, θα ήθελα να ξεκινήσω παρέχοντας λίγη εκπαίδευση σχετικά με τους μηχανισμούς για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει η συνδυαστική επίδραση. Επειδή η συνδυαστική επίδραση περιγράφει πραγματικά μια πληθώρα διαφορετικών παρατηρήσεων, υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Κάθε μηχανισμός εμπίπτει σε μία από τις τρεις πιθανές ομάδες, που περιγράφονται παρακάτω. Σημείωσε ότι χρησιμοποιώ την THC ως παράδειγμα για να εξηγήσω τους μηχανισμούς, αλλά δεν είναι απαραίτητο κάθε παράδειγμα της συνδυαστικής επίδρασης να πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει την THC.
* Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις: Όταν ένα άλλο μόριο στην κάνναβη επηρεάζει τα επίπεδα της THC (είτε στο αίμα είτε στον εγκέφαλο)
* Άμεσες φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις: Όταν ένα άλλο μόριο στην κάνναβη διαμορφώνει τις επιδράσεις της THC με δέσμευση στον ίδιο υποδοχέα.
* Έμμεσες φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις: Όταν ένα άλλο μόριο στην κάνναβη διαμορφώνει τις επιδράσεις της THC με σύνδεση σε έναν διαφορετικό υποδοχέα.

Παρακάτω, μπορείς να διαβάσεις σχετικά με κάθε έναν από αυτούς τους μηχανισμούς με περισσότερες λεπτομέρειες.

 1. Φαρμακοκινητικοί μηχανισμοί της Συνδυαστικής Επίδρασης
  Η φαρμακοκινητική περιγράφει την απορρόφηση, τη διανομή, το μεταβολισμό και την αποκομιδή ενός φαρμάκου μέσα στο σώμα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου ένα φάρμακο μπορεί να παρεμβαίνει σε μία από αυτές τις διεργασίες για ένα άλλο φάρμακο. Αυτός είναι ο πιο κοινός τύπος αλληλεπίδρασης φαρμάκου-με-φάρμακο.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ CBD και THC είναι ένα παράδειγμα φαρμακοκινητικού μηχανισμού. In vitro, η CBD μπορεί να αναστείλει το ανθρώπινο ένζυμο CYP2C9[2], το οποίο είναι ένα από τα κύρια ένζυμα που μεταβολίζουν την THC. Η προεπεξεργασία με CBD ενίσχυσε τα επίπεδα της THC στο αίμα και στον εγκέφαλο σε αρουραίους[3] και ποντικούς[4]. Είναι ενδιαφέρον ότι η αύξηση των επιπέδων THC στον εγκέφαλο φαίνεται να εξαρτάται εν μέρει από την παροχή CBD πριν από την THC[5] και όχι την ίδια στιγμή.
[2] Yamaori S, Koeda K, Kushihara M, Hada Y, Yamamoto I, Watanabe K “Comparison in the in vitro inhibitory effects of major phytocannabinoids and polycyclic aromatic hydrocarbons contained in marijuana smoke on cytochrome P450 2C9 activity” (Σύγκριση των in vitro ανασταλτικών επιδράσεων των κυριότερων φυτοκανναβινοειδών και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων που περιέχονται στον καπνό κάνναβης στη δραστηριότητα του κυτοχρώματος P450 2C9) Drug Metab Pharmacokinet. 2012;27(3):294-300.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22166891
Περίληψη
“Διερευνώνται τα ανασταλτικά αποτελέσματα της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-THC), της κανναβιδιόλης (CBD) και της κανναβινόλης (CBN), των τριών βασικών συστατικών της κάνναβης και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) που περιέχονται στον καπνό της κάνναβης στην καταλυτική δραστηριότητα του ανθρώπινου κυτοχρώματος P450 (CYP) 2C9. Αυτά τα φυτοκανναβινοειδή αναστέλλουν την συγκέντρωση εξαρτώμενων από την συγκέντρωση των δραστικοτήτων της S-warfarin 7-hydroxylase και της diclofenac 4′-hydroxylase των μικροσωμάτων ανθρώπινου ήπατος (human liver microsomes, HLM) και του ανασυνδυασμένου CYP2C9 (rCYP2C9). Αντίθετα, κανένας από τους δώδεκα PAHs που συμπεριλάμβαναν βενζ[α]ανθρακένιο και βενζο[α]πυρένιο δεν άσκησε σημαντική αναστολή (IC50 > 10 μΜ). Τα ανασταλτικά δυναμικά της Δ9-THC (Ki = 0,937-1,50 μΜ) και της CBN (Ki = 0,882-1,29 μΜ) ήταν σχεδόν ισοδύναμα ανεξάρτητα από τις χρησιμοποιούμενες πηγές ενζύμου, ενώ η ανασταλτική ισχύς της CBD (Ki > = 0,954-9,88 μΜ) ποικίλλει ανάλογα με τις πηγές ενζύμων και τα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται. Η Δ9-THC αναστέλλει τόσο τις δραστικότητες της 7-υδροξυλάσης της S-βαρφαρίνης και της 4′-υδροξυλάσης των HLMs και rCYP2C9 με μικτό τρόπο. Οι CBD και CBN ανέστειλαν ανταγωνιστικά τις δραστικότητες των HLMs και rCYP2C9, με τη μόνη αξιοσημείωτη διαφορά ότι οι CBD και CBN εμφάνισαν ανάμικτες αναστολές έναντι 4′-υδροξυλίωσης δικλοφενάκης και 7-υδροξυλιώσεως 5-βαρφαρίνης αντιστοίχως με rCYP2C9. Καμία από τις Δ9-THC, CBD και CBN δεν άσκησε εξαρτώμενη από το μεταβολισμό αναστολή. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι τα τρία μείζονα φυτοκανναβινοειδή αλλά όχι τα PAHs που περιέχονται στον καπνό κάνναβης ανέστειλαν δραστικά τη δράση του CYP2C9 και ότι αυτά τα κανναβινοειδή μπορούν να χαρακτηριστούν ως άμεσοι αναστολείς του CYP2C9”.
[3] Klein C, Karanges E, Spiro A, Wong A, Spencer J, Huynh T, Gunasekaran N, Karl T, Long LE, Huang XF, Liu K, Arnold JC, McGregor IS “Cannabidiol potentiates Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) behavioural effects and alters THC pharmacokinetics during acute and chronic treatment in adolescent rats” (Η κανναβιδιόλη ενισχύει τις συμπεριφορικές επιδράσεις της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (THC) και μεταβάλλει τη φαρμακοκινητική της THC κατά τη διάρκεια οξείας και χρόνιας θεραπείας σε έφηβους αρουραίους) Psychopharmacology (Berl). 2011 Nov;218(2):443-57.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21667074
Περίληψη
“ΛΟΓΙΚΗ: Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλης (THC) και της κανναβιδιόλης (CBD) κατά τη διάρκεια της χρόνιας αγωγής και σε ισοδύναμες δόσεις, δεν είναι καλά χαρακτηρισμένες σε ζωικά μοντέλα.
ΣΤΟΧΟΙ: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει κατά πόσο οι επιπτώσεις συμπεριφοράς της THC και τα επίπεδα THC αίματος και εγκεφάλου επηρεάζονται από την προεπεξεργασία με ισοδύναμες δόσεις CBD.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Οι έφηβοι αρουραίοι υποβλήθηκαν σε αγωγή με αύξουσες ημερήσιες δόσεις ΤΗC σε διάστημα 21 ημερών (1 μετά 3 και 10 mg/kg). Σε ορισμένους αρουραίους χορηγήθηκαν ισοδύναμες δόσεις CBD 20 λεπτά πριν από κάθε ένεση THC για να καταστεί δυνατή η εξέταση πιθανών ανταγωνιστικών επιδράσεων της CBD. Κατά τη διάρκεια της δοσολόγησης, οι αρουραίοι αξιολογήθηκαν για την επίδραση της THC και της CBD/THC στην συμπεριφορά που μοιάζει με άγχος, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την προετοιμασία της θέσης. Στο τέλος της δοσολόγησης αξιολογήθηκαν τα επίπεδα αίματος και εγκεφάλου της THC και η δέσμευση του CB(1) και του 5-ΗΤ(1Α) υποδοχέα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η CBD ενίσχυσε την αναστολή της αύξησης σωματικού βάρους που προκλήθηκε από τη χρόνια THC και ελαφρώς αύξησε τις αγχογόνες επιδράσεις, τις κινητικές κατασταλτικές επιδράσεις και την μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση που παρατηρήθηκε με την THC. Μία τάση προς την προτίμηση του τόπου παρατηρήθηκε σε εφήβους αρουραίους που έλαβαν CBD/THC αλλά όχι εκείνοι που έλαβαν μόνο THC. Με τόσο οξεία όσο και χρόνια χορήγηση, η προεπεξεργασία CBD ενίσχυσε τα επίπεδα αίματος και εγκεφάλου THC και μείωσε τα επίπεδα μεταβολιτών THC (THC-COOH και 11-OH-THC). Η συν-χορήγηση CBD δεν αλλοίωσε τις προκαλούμενες από THC μειώσεις στη δέσμευση υποδοχέα CB(1) και δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις φαρμάκου στη δέσμευση του υποδοχέα 5-ΗΤ(1Α).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η CBD μπορεί να ενισχύσει τις ψυχοδραστικές και φυσιολογικές επιδράσεις της THC σε αρουραίους, πιθανότατα καθυστερώντας το μεταβολισμό και την εξάλειψη της THC μέσω δράσης στα ένζυμα του CYP450 που μεταβολίζουν και τα δύο φάρμακα.
[4] Bornheim LM, Kim KY, Li J, Perotti BY, Benet LZ “Effect of cannabidiol pretreatment on the kinetics of tetrahydrocannabinol metabolites in mouse brain” (Επίδραση της προεπεξεργασίας της κανναβιδιόλης στην κινητική των μεταβολιτών της τετραϋδροκανναβινόλης στον εγκέφαλο ποντικού) Drug Metab Dispos. 1995 Aug;23(8):825-31.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7493549
Περίληψη
“Η τετραϋδροκανναβινόλη (THC), ένα κύριο συστατικό της κάνναβης, και πολλοί από τους μεταβολίτες της είναι ψυχοδραστικοί στους ανθρώπους. Η κανναβιδιόλη (CBD), ένα μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές, αναστέλλει τον μεταβολισμό της ηπατικής μικροσωμικής THC και επίσης ρυθμίζει τις υποκειμενικές ψυχολογικές αποκρίσεις στην THC στους ανθρώπους. Η θεραπεία των ποντικών με CBD μείωσε σημαντικά τον ηπατικό μικροσωματικό in vitro σχηματισμό των κύριων μεταβολιτών της THC, 6 άλφα-OH-THC και 7-OH-THC και αυξημένο σχηματισμό του δευτερεύοντος μεταβολίτη 6 βήτα-OH-THC. Τα επίπεδα στο αίμα της THC ήταν μέτρια αυξημένα μετά από προεπεξεργασία CBD και χορήγηση THC, σε σύγκριση με τους μη υποβληθέντες σε αγωγή μάρτυρες και η περιοχή κάτω από την καμπύλη (area under the curve, AUC) της THC αυξήθηκε κατά 50% ως συνάρτηση της μειωμένης κάθαρσης. Η προεπεξεργασία CBD μέτρια αύξησε το Cmax, AUC ή t1/2 των κυριότερων μεταβολιτών THC στο αίμα, ενώ οι κινητικές παράμετροι για 6 βήτα-OH-THC αυξήθηκαν δραματικά. Οι μεταβολές στις συγκεντρώσεις του εγκεφάλου και οι κινητικές παράμετροι των κύριων μεταβολιτών της THC δεν αντικατοπτρίζουν τις σχετικά μικρές μεταβολές που διαπιστώθηκαν στα επίπεδα του αίματος μετά από προκατεργασία CBD, αλλά παρουσίασαν μεγάλες αυξήσεις της AUC (7 έως 15 φορές) και t1/2 (2-πλάσιο και 4-πλάσιο), καθώς και σε tmax. Οι μεταβολές στις συγκεντρώσεις του εγκεφάλου και οι κινητικές παράμετροι για το 6 βήτα-OH-THC αντανακλούσαν τις αξιοσημείωτες αλλαγές που παρατηρήθηκαν στα επίπεδα του αίματος μετά από προκατεργασία CBD. Έτσι, η προεπεξεργασία CBD είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες αυξήσεις της AUC και t1/2 όλων των μεταβολιτών της THC στον εγκέφαλο, με μέτρια αύξηση της AUC της THC. Αυτές οι μεταβολές στη φαρμακοκινητική του εγκεφάλου του μεταβολίτη της THC μπορούν να συμβάλλουν στη ρύθμιση των ψυχολογικών αποκρίσεων στην THC που παρατηρούνται μετά από θεραπεία CBD”.
[5] “How THC Gets Into Your Brain – And How To Increase It” (Πώς η THC μπαίνει στον εγκέφαλό σου – και πώς να αυξήσεις κάτι τέτοιο) http://profofpot.com/thc-blood-brain-barrier/

Μήπως η CBD μεταβάλλει στην πραγματικότητα τη φαρμακοκινητική της THC στους ανθρώπους; Αυτό είναι λιγότερο ξεκάθαρο. Αρκετές μελέτες σε ανθρώπους δεν έδειξαν καμία αλλαγή στη φαρμακοκινητική του αίματος για την THC με την CBD. Ωστόσο, από τις μελέτες σε ζώα γνωρίζουμε ότι η επίδραση εξαρτάται από τη δόση CBD, την αναλογία κανναβινοειδών και το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο λαμβάνεται.

Υπάρχουν επίσης φήμες ότι τα τερπένια όπως το μυρσένιο μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα της THC στον εγκέφαλο[6]. Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μου, δεν μπόρεσα να βρω δεδομένα για να υποστηρίξω αυτήν την διατύπωση.
[6] “Can The Myrcene in Mango Really Make You Extra High?” (Μπορεί το μυρσένιο στο μάνγκο να σου δώσει πραγματικά εξαιρετικά υψηλή ευφορικότητα;) http://profofpot.com/cannabis-myrcene-mango/

Παρόλο που είναι καλό να γνωρίζουμε ότι αυτός ο μηχανισμός υπάρχει, είναι ίσως ο λιγότερο σημαντικός από τους τρεις μηχανισμούς των αποτελεσμάτων. Μπορεί να εξηγήσει μόνο έναν μικρό αριθμό παρατηρήσεων που σχετίζονται με την συνδυαστική επίδραση. Πιστεύω ότι οι επόμενοι δύο μηχανισμοί έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία.

 1. Άμεσοι Φαρμακοδυναμικοί Μηχανισμοί του Συνδυαστικής Επίδρασης
  Εδώ ορίζω ως έναν άμεσο φαρμακοδυναμικό μηχανισμό όταν, δύο μόρια από την κάνναβη αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα με τον ίδιο υποδοχέα. Ο υποδοχέας CB1 είναι ο πιο καλά μελετημένος, αλλά μπορεί να υπάρξουν άμεσες φαρμακοδυναμικές επιδράσεις σε πολλούς υποδοχείς (πίνακας με τους στόχους των κανναβινοειδών επισυνάπτεται σε εικόνα παρακάτω). Το κανναβινοειδές ή το τερπένιο ενεργεί ανάλογα με τον τύπο του συνδέτη[7] και μπορεί να δούμε διαφορετικά αποτελέσματα. Μπορούμε να ταξινομήσουμε αυτά τα αποτελέσματα ως ανταγωνιστικά, προσθετικά ή συνεργατικά.
  [7] “Turned On By Cannabinoids – CB1 Receptor Pharmacology” (Ενεργοποίηση από τα κανναβινοειδή – Φαρμακολογία υποδοχέα CB1) http://profofpot.com/cb1-receptor-pharmacology/

* Ανταγωνιστική αλληλεπίδραση
Μια ανταγωνιστική αλληλεπίδραση είναι όταν ένα μόριο στην κάνναβη αναστέλλει τις επιδράσεις ενός άλλου μορίου. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα μόριο είναι αγωνιστής, αλλά το άλλο είναι ανταγωνιστής ή αρνητικός αλλοστερικός διαμορφωτής/ρυθμιστής.

Για παράδειγμα, η CBD μπορεί να δράσει in vitro ως ανταγωνιστής και αρνητικός αλλοστερικός ρυθμιστής για να μειώσει την ενεργοποίηση του υποδοχέα CB1 από την THC. Εκτός από τον υποδοχέα CB1, υπάρχουν αρκετοί υποδοχείς όπου η ενεργοποίηση της THC μπορεί να μειωθεί με την CBD: ο υποδοχέας CB2, ο υποδοχέας GPR18 και ο υποδοχέας GPR55.

* Επιπρόσθετη αλληλεπίδραση
Μπορείς να δεις μερικά παραδείγματα όπου η THC και η CBD κάνουν το ίδιο πράγμα σε έναν στόχο (και οι δύο αγωνιστές και οι δύο ανταγωνιστές, κλπ.). Ως επί το πλείστον, η ισχύς των THC και CBD είναι παρόμοια στους στόχους αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι 10 mg THC θα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα με 5 mg THC + 5 mg CBD, πράγμα που θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα με 10 mg CBD.

Παρόλο που είναι καλή η κατανόηση αυτής της έννοιας (και την συμπεριλαμβάνω χάριν πληρότητας), είναι ένα κακό παράδειγμα της συνδυαστικής επίδρασης. Αυτό συμβαίνει επειδή ο συνδυασμός THC / CBD δεν θα κάνει τίποτα παραπάνω από ότι θα κάνει και ένα μόριο από τα δύο μόρια, από μόνο του, στην ίδια ποσότητα.

* Συνεργατική αλληλεπίδραση
Η συνεργασία γίνεται όταν ένας συνδυασμός μορίων έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το σύνολο των αποτελεσμάτων των μερών. Υπάρχουν μόνο λίγα δημοσιευμένα δεδομένα σχετικά με τις συνεργατικές αλληλεπιδράσεις στον υποδοχέα CB1. Ωστόσο, αυτός έχει εξερευνηθεί πρόσφατα από μια εταιρεία σχετικά με την κάνναβη που ονομάζεται ebbu[8].
[8] https://www.ebbu.com/

Σε ένα δελτίο τύπου το 2016[9], από την ebbu ανέφεραν ότι, βρήκαν 8 διαφορετικά τερπένια που αυξάνουν την ισχύ της THC στον CB1 και 3 άλλα κανναβινοειδή που αυξάνουν την επίδραση της THC στον CB1. Πιθανώς, αυτά τα μόρια δρουν ως θετικοί αλλοστερικοί διαμορφωτές της THC. Αν ναι, είναι πιθανό ο συνδυασμός χαμηλής δόσης THC με αρκετό τερπένιο να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μια υψηλή δόση της THC. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε αν η ebbu απελευθερώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό.
[9] “Ebbu Announces Groundbreaking Scientific Research of “Entourage Effect”” (Η Ebbu ανακοινώνει πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα για την “Συνδυαστική Επίδραση”) https://www.businesswire.com/…/Ebbu-Announces-Groundbreakin…

Υπάρχουν ακόμη λιγότερα δεδομένα σχετικά με το αν τα τερπένια και τα κανναβινοειδή μπορούν να έχουν συνεργατικές δράσεις σε άλλους στόχους εκτός από τον CB1. Το ίδιο δελτίο (όπως είπα παραπάνω) απελευθέρωσης πληροφοριών της ebbu, έδειξε ότι ένα τερπένιο συνεργάζεται με την THC στον TRPV1, ο οποίος είναι ένας υποδοχέας σημαντικός για τον πόνο και την επιληψία.

 1. Έμμεσοι Φαρμακοδυναμικοί Μηχανισμοί της Συνδυαστικής Επίδρασης
  Με το “έμμεσος μηχανισμός” εννοώ ότι δύο διαφορετικά μόρια κάνναβης αλληλεπιδρούν μέσω δύο διαφορετικών υποδοχέων. Για μένα, εδώ βρίσκονται τα πιο συναρπαστικά παραδείγματα της συνδυαστικής επίδρασης. Δεν πρόκειται απλώς για τον αποκλεισμό ή την ενεργοποίηση του υποδοχέα CB1, αλλά για την σωστή ρύθμιση των επιπτώσεων της ενεργοποίησής του.

Η ενεργοποίηση του υποδοχέα CB1 μπορεί να επηρεάσει σχεδόν κάθε άλλο σύστημα νευροδιαβιβαστών. Η προσέγγιση της ebbu είναι μόνο πάνω στο πώς λειτουργούν τα τερπένια / άλλα κανναβινοειδή και μπορούν να αυξήσουν την ενεργοποίηση του υποδοχέα CB1 και έχει έναν τεράστιο περιορισμό. Εάν αυξήσεις την ενεργοποίηση του υποδοχέα CB1, αυξάνεις μαζί και όλες τις επιδράσεις, καλές και κακές.

[Παράπλευρη σημείωση: Υποθέτω ότι δεν έχουν ανακαλύψει παραδείγματα αλλοστερικής προκατάληψης – όπου ο αλλοστερικός διαμορφωτής αλλάζει στην πραγματικότητα το μονοπάτι σηματοδότησης που ενεργοποιείται από τον δέκτη CB1]

Από την άλλη πλευρά, ένας έμμεσος φαρμακοδυναμικός μηχανισμός επιτρέπει τη διαμόρφωση συγκεκριμένων επιδράσεων της THC σε ένα συγκεκριμένο σύστημα νευροδιαβιβαστών. Διάφοροι από αυτούς τους μηχανισμούς έχουν ήδη προταθεί:
* Η CBD & το CBD-A (κανναβιδιολικό οξύ) μειώνουν το άγχος που παράγεται από την THC μέσω του συστήματος σεροτονίνης
* Η CBD μειώνει τις επιδράσεις που μοιάζουν με ψύχωση της THC μέσω της ντοπαμίνης
* Το Μυρσένιο ενισχύει τα ηρεμιστικά αποτελέσματα της THC μέσω του συστήματος GABA
* Το Πινένιο βελτιώνει τα ελλείμματα μνήμης που προκαλούνται από την THC μέσω του συστήματος ακετυλοχολίνης

Δεν πρόκειται να παραθέσω λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τώρα, διότι κάθε ένα από αυτά (και υπάρχουν και άλλα) θα χρειαστούν το δικό τους άρθρο που θα διερευνά τα επιστημονικά στοιχεία.

Η Συνδυαστική Επίδραση της κάνναβης – Ψεύτικες ειδήσεις;
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: PROF of POT, “The Cannabis Entourage Effect – Fake News?” http://profofpot.com/entourage-effect-fake-news/, June 9, 2017, [Featured image credit: Flickr/ FAN THE FIRE Magazine])

Εξηγεί η συνδυαστική επίδραση τις επιπτώσεις της κάνναβης; Ή αυτή βασίζεται περισσότερο στην επιθυμητή σκέψη παρά στην επιστήμη;

Υπάρχει μια συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με την συνδυαστική επίδραση αυτές τις μέρες. Μέσα στον κόσμο της κάνναβης, όλοι μιλάνε για αυτήν, ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αυτή η επίδραση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά μόρια στην κάνναβη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να δώσουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι “μεγαλύτερο από το άθροισμα των αποτελεσμάτων των επιμέρους τμημάτων του”.

Τώρα που η συνδυαστική επίδραση έχει κυριαρχήσει – την ανάφερε εκτενώς και η Scientific American[1].
[1] “Some of the Parts: Is Marijuana’s “Entourage Effect” Scientifically Valid?” (Το σύνολο των μερών: Είναι η “Συνδυαστική Επίδραση” της κάνναβης επιστημονικά έγκυρη;) https://www.scientificamerican.com/…/some-of-the-parts-is-…/

Αυτό το άρθρο περιγράφει την συνδυαστική επίδραση ως μια μεγάλη διαμάχη. Είναι αλήθεια ή είναι απλώς μια απάτη από τις νεότευκτες εταιρείες κάνναβης για την εμπορία των προϊόντων τους; “Οι παίκτες της βιομηχανίας ορκίζονται ότι οι πολλές χημικές ουσίες της κάνναβης δουλεύουν ως ένα κονσέρτο, αλλά οι περισσότεροι επιστήμονες ακούν το σόλο της THC”. Υποθέτω ότι η διαμάχη πουλάει!

Από τους 5 ερωτηθέντες επιστήμονες, οι 3 πίστευαν απολύτως στην συνδυαστική επίδραση (ενώ παραδέχτηκαν ότι δεν έχει μελετηθεί) και οι 2 πίστευαν ότι θα μπορούσε να υπάρξει η συνδυαστική επίδραση, αλλά δεν πίστευαν ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να το πει κανείς. Χμμ, αυτό δεν ακούγεται τόσο δραματικό.

Το άρθρο έχει μεγάλο ποσοστό σε συνεντεύξεις και μικρότερο σε πραγματική επιστήμη. Αλλά όταν πηγαίνεις στην επιστήμη, κάτι γίνεται λάθος:
“Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία σοβαρή απόδειξη ότι η συνδυαστική επίδραση είναι πραγματική. Οι διπλές τυφλές κλινικές δοκιμές, το χρυσό πρότυπο για τις ερευνητικές μελέτες στην ιατρική, δεν έχουν διεξαχθεί ποτέ για να διερευνηθούν οι επιδράσεις των τερπενίων της κάνναβης ή των κανναβινοειδών της, εκτός από την THC”.

Αυτή η δήλωση είναι εσφαλμένη. Έχουν υπάρξει διπλές-τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές δοκιμές και των δύο, και του CBD μόνου του και του τρόπου με τον οποίο η CBD και η THC συνεργάζονται. Δεν λέω ότι καταλαβαίνουμε τα πάντα σχετικά με αυτό, αλλά ο αριθμός αυτών των μελετών σίγουρα δεν είναι μηδέν. Ο συντάκτης του εν λόγω άρθρου προφανώς δεν μπορούσε να κάνει μια ολοκληρωμένη επιστημονική βιβλιογραφική έρευνα.

Όπως ανέφερε ένας από τους ερωτηθέντες ερευνητές της φαρμακευτικής κάνναβης: “Το διαδίκτυο είναι καταπληκτικό αλλά έχει και πολλές ψεύτικες ειδήσεις”.

xΕπομένως, τι είναι πραγματικό και τι είναι ψεύτικο όταν πρόκειται για την συνδυαστική επίδραση; Πόση επιστήμη υπάρχει για να υποστηρίξει τις διάφορες αξιώσεις; Έχω διαβάσει αρκετή παραπληροφόρηση σχετικά με αυτό το θέμα, τόσο από άτομα που την προωθούν όσο και από ανθρώπους που την καταγγέλλουν. Θα αφιερώσω τώρα το χρόνο να γράψω μια σειρά άρθρων για να θέσω το θέμα στο σωστό του πλαίσιο.

Τι είναι η Συνδυαστική Επίδραση;
Η συνδυαστική επίδραση (που μερικές φορές αποκαλείται και συνολική επίδραση ή επίδραση του σύνολου / ensemble effect) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα πολλαπλά χημικά συστατικά της κάνναβης έχουν διαφορετική (προφανώς καλύτερη) δράση μαζί από ότι έχουν όταν δίνονται μόνα τους ως ξεχωριστά συστατικά.

Αυτός είναι ένας εξαιρετικά ευρύς ορισμός, οπότε θα το χωρίσω σε δύο συγκεκριμένες ομάδες:
* Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα / ευφορικότητα: περιπτώσεις στις οποίες ο συνδυασμός περισσότερων από ένα συστατικών της κάνναβης βελτιώνει το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα ή τον τύπο της ευφορικότητας
* Βελτιωμένη ανεκτικότητα: Περιπτώσεις στις οποίες ο συνδυασμός περισσότερων από ένα συστατικών της κάνναβης μειώνει τη συχνότητα ή τη σοβαρότητα μιας ανεπιθύμητης παρενέργειας

Αυτά τα δύο είδη συνδυασμών συνδέονται επίσης και μεταξύ τους – βελτιώνοντας την ανεκτικότητα, μπορούν να ληφθούν υψηλότερες δόσεις, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα (ή απλά να επιτρέψουν μια μεγαλύτερη ευφορικότητα, αν αυτό είναι που θέλει κάποιος).

Γιατί υπάρχει τόσο πολλή σύγχυση γύρω από την συνδυαστική επίδραση;
Ολόκληρη η συζήτηση γύρω από την συνδυαστική επίδραση παρεμποδίζεται από υπερβολικά ευρείες γενικεύσεις. Όλοι μιλούν για το αν η όλη ιδέα είναι αληθής ή ψευδής. Πρέπει να εξετάσουμε κάθε επιμέρους παράδειγμα της συνδυαστικής επίδρασης και να εξετάσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία.

Μερικά παραδείγματα έχουν πολλά στοιχεία. Κάποιος μπορεί να δείξει αυτά τα παραδείγματα και να πει “βλέπεις; η συνδυαστική επίδραση είναι πραγματική”. Κάποιος άλλος θα παραθέσει ένα διαφορετικό παράδειγμα που θα περιέχει μια μεγάλη αξίωση, αλλά με λίγα στοιχεία και θα πει “βλέπεις; η συνδυαστική επίδραση είναι ψευδές”.

Η κάνναβη έχει προταθεί για τη θεραπεία καταστάσεων σε έναν ευρύ κατάλογο, από τον πόνο μέχρι τις επιληπτικές κρίσεις, από διαταραχές της διάθεσης μέχρι τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες έως και τον καρκίνο. Η κάνναβη δεν ενεργεί κατ’ ανάγκη σε όλες τις ασθένειες με τον ίδιο τρόπο. Μετά από όλα, η THC και η CBD μπορούν ενδεχομένως να δράσουν σε πάνω από δώδεκα διαφορετικούς στόχους εντός του κυττάρου[2].
[2] “THC & CBD – Promiscuous Partners With Many Receptors” (THC & CBD – Πολλά υποσχόμενοι συνεργάτες σε πολλούς υποδοχείς) http://profofpot.com/thc-cbd-cell-targets-receptors/

Σε διάφορες ασθένειες, είναι πιθανό να:
* Μην υπάρχει αισθητή συνδυαστική επίδραση
* Υπάρχει μια συνδυαστική επίδραση και να βοηθά
* Υπάρχει μια συνδυαστική επίδραση και είναι επιζήμια

Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες. Είναι η έλλειψη έρευνας που είναι ο κύριος λόγος πίσω από τη σύγχυση. Αυτό είναι κάτι που σχεδόν όλοι συμφωνούν.

Είναι η συνδυαστική επίδραση ένα αποκλειστικό φαινόμενο μόνο στην κάνναβη;
Η συνδυαστική επίδραση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την κοινότητα της κάνναβης. Αλλά η αντίληψη ότι ένα μόνο μόριο δεν είναι αρκετό για τη θεραπεία μιας ασθένειας δεν είναι ούτε νέα, ούτε αμφιλεγόμενη.

Συνδυασμοί φαρμάκων χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε θεραπευτικό χώρο. Κοκτέιλ φαρμάκων χορηγούνται συνήθως για τη θεραπεία του HIV και της ηπατίτιδας C. Τα περισσότερα θεραπευτικά σχήματα αντιμετώπισης του καρκίνου αποτελούνται από συνδυασμούς φαρμάκων (και στη συνέχεια συνήθως με περισσότερα φάρμακα μετά από αυτούς τους συνδυασμούς για να ελεγχθούν οι παρενέργειες). Οι αυτοάνοσες ασθένειες, οι διαταραχές της διάθεσης και πολλές άλλες ποικίλες ασθένειες έχουν όλες επιλογές θεραπείας με συνδυασμούς φαρμάκων.

Ακριβώς όπως και με την συνδυαστική επίδραση της κάνναβης, οι συνδυασμοί ουσιών χρησιμοποιούνται για τους ίδιους δύο λόγους: ο συνδυασμός έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα από μια μόνο ουσία ή μια ουσία βελτιώνει τις παρενέργειες κάποιες άλλης (πολύ γνωστή πρακτική είναι η παροχή φαρμάκου που προστατεύει το στομάχι από τις επιδράσεις που έχουν σε αυτό κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα).

Χρειάζεται ολόκληρο το φυτό για να έχουμε την συνδυαστική επίδραση;
Ορισμένοι[3] ισχυρίζονται ότι το μέλλον της ιατρικής που βασίζεται στην κάνναβη θα είναι πάντα από/με το σύνολο του φυτού:
“Το κάπνισμα της κάνναβης προσφέρει οφέλη που δεν μπορούν να παραχθούν από τα σκευάσματα κάνναβης σε φαρμακευτικά χάπια ή σε υγρή μορφή”.
[3] “DEA Chief: ‘Marijuana Is Not Medicine… It’s a Joke’” (Ο επικεφαλής της DEA: ‘Η κάνναβη δεν είναι ιατρική … Είναι ένα αστείο’)
https://hightimes.com/…/dea-chief-marijuana-is-not-medicin…/

Δεν υπάρχει καμιά φόρμουλα στην κάνναβη που δεν μπορεί τελικά να αναδημιουργηθεί με ανάμειξη μεμονωμένων μορίων. Τα πάντα έχουν μια αίσθηση λίγο σαν να πρόκειται για μαγεία, όταν δεν τα καταλαβαίνουμε. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν καταλαβαίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την συνδυαστική επίδραση είναι η έλλειψη έρευνας. Ωστόσο αυτό, αν και αργά, αλλάζει.

Για παράδειγμα, η ebbu[4] είναι μια εταιρεία που απομονώνει μεμονωμένα κανναβινοειδή και τερπένια, τα δοκιμάζει σε διάφορους συνδυασμούς σε διαδικασίες κυτταρικής φαρμακολογίας και στη συνέχεια δοκιμάζει τα σκευάσματα με διαφορετικές αναλογίες σε ανθρώπους.
[4] https://www.ebbu.com/

Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέλλον στα σκευάσματα από ολόκληρο το φυτό της κάνναβης; Υποψιάζομαι πως όχι, καθώς θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που προτιμούν αυτή τη μέθοδο. Ακριβώς όπως ένα άτομο με κατάθλιψη μπορεί να επιλέξει να πάει στο γιατρό του για να πάρει συνταγή για ένα αντικαταθλιπτικό, άλλοι θα προτιμούν να δοκιμάσουν ένα φυτικό εκχύλισμα όπως πχ. από το St. John’s Wort (βαλσαμόχορτο) ή να καταναλώσουν ωμά βότανα.

Πόσα από τα μόρια στην κάνναβη έχουν μια συνδυαστική επίδραση;
Υπάρχουν μερικοί[5] που φαίνεται να πιστεύουν ότι χρειάζονται όλα τα μόρια (οι ενώσεις) στο φυτό της κάνναβης για να παραχθεί αυτό το αποτέλεσμα:
“Αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται ‘συνδυαστική επίδραση’, προκύπτει όταν εκατοντάδες φυσικά συστατικά μέσα σε ένα φυτό αλληλεπιδρούν μαζί”
[5] “What is the CBD Entourage Effect?” (Τι είναι η συνδυαστική επίδραση από την CBD;) https://cbdoilreview.org/cbd-cannabid…/cbd-entourage-effect/

Ναι, υπάρχουν εκατοντάδες χημικές ουσίες στην κάνναβη. Υπάρχουν επίσης εκατοντάδες χημικές ουσίες και στα καρότα. Μόνο μερικά από αυτά θα αποδειχθούν πραγματικά σημαντικά. Παρόλο που υπάρχουν δεκάδες κανναβινοειδή και πάνω από 100 τερπένια που έχουν βρεθεί στην κάνναβη, η πλειονότητα αυτών των μορίων είναι σε τόσο χαμηλές ποσότητες που δεν έχουν σημασία.

Έτσι, πόσα διαφορετικά κανναβινοειδή και τερπένια μπορούν δυνητικά να συνεργάζονται μαζί; Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα. Πολλοί είναι οι ύποπτοι, αλλά λίγα αποδεικνύονται.

Είναι η συνδυαστική επίδραση πραγματική;
Εάν αποδείξουμε ένα μόνο παράδειγμα της συνδυαστικής επίδρασης, τότε αυτό θα σημαίνει ότι είναι πραγματικό, τότε ναι, η συνδυαστική επίδραση είναι πραγματική. Σε μία περίπτωση, υπάρχουν πολλαπλές, καλά ελεγχόμενες κλινικές μελέτες από ανεξάρτητα εργαστήρια που συμφωνούν ότι οι επιδράσεις της THC τροποποιούνται από ένα άλλο συστατικό της κάνναβης με έναν πολύ ευεργετικό τρόπο.

Στην πραγματικότητα, η απάντηση είναι περίπλοκη. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μιλούν για την συνδυαστική επίδραση σαν να είναι κάτι άσπρο-μαύρο, σαν να είναι ή απολύτως αληθές ή εντελώς ψευδές.

Όλα τα παραδείγματα της συνδυαστικής επίδρασης έχουν διάφορους βαθμούς απόδειξης. Ίσως την δούμε σε μια μελέτη σε ζώα, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν ισχύει και για τους ανθρώπους. Ίσως υπάρχουν πολλά ανεκδοτολογικά στοιχεία, αλλά δεν υπάρχουν μελέτες για να το υποστηρίξουν. Ίσως ο φίλος του ξαδέλφου του θείου μου το διαβάσει στο διαδίκτυο και μετά να ορκίζεται ότι είναι αλήθεια.

Ίσως αύριο θα ξυπνήσουμε και δούμε ένα νέο tweet από τον Trump: “Ο Prof of Pot δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το πινένιο αποτρέπει την επαγόμενη από την THC απώλεια μνήμης; ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ! Το OG Kush μου είναι φανταστικό!!”

Η άποψή μου είναι ότι κάθε μεμονωμένο παράδειγμα πρέπει να αξιολογηθεί για να δούμε πόσα στοιχεία υπάρχουν στην πραγματικότητα. Και αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω σε μια σειρά άρθρων.

Πώς η THC πηγαίνει στον εγκέφαλό σου – και πώς να το αυξήσεις
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: PROF of POT, “How THC Gets Into Your Brain – And How To Increase It” http://profofpot.com/thc-blood-brain-barrier/, May 21, 2017)

Πόση THC περνάει στον εγκέφαλο; Πόσο γρήγορα φτάνει στον εγκέφαλο; Μπορεί ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός να σταματήσει την THC; Πώς μπορεί κάποιος να αυξήσει τα επίπεδα THC στον εγκέφαλο;

Η THC χρειάζεται να μπει στον εγκέφαλό μας για να κάνει αυτά που κάνει. Ακόμη και περιφερικές επιδράσεις όπως ο αυξημένος καρδιακός ρυθμός μπορεί να προκληθούν από την THC που δρα εντός του ΚΝΣ. Πόσα πραγματικά ξέρουμε λοιπόν για την THC (και τα άλλα κανναβινοειδή) που μπαίνει στον εγκέφαλο; Αποδεικνύεται ότι ξέρουμε αρκετά.

Πόση από την THC περνάει στον εγκέφαλό μας;
Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιο ποσοστό στο αίμα από την THC καταφέρνει να βρεθεί στον εγκέφαλό μας. Οι άνθρωποι φυσικά δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν να γίνει μια βιοψία στο εγκέφαλό τους μετά το κάπνισμα κάνναβης. Ωστόσο, έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για να κάνουμε μια καλή εκτίμηση.

Το πρώτο στοιχείο αποδεικνύεται από τα ζώα. Ο λόγος εγκεφάλου-προς-αίμα των επιπέδων της THC ήταν γενικά συνεπής σε ποντικούς (αναλογία = 1,6), αρουραίους (αναλογία = 2) και χοίρους (λόγος = 2,6).

Ποια δεδομένα έχουμε λοιπόν για τον άνθρωπο; Τα κανναβινοειδή έχουν μετρηθεί σε ιστούς πτωμάτων[1]. Η μέση αναλογία εγκεφάλου-προς-αίμα ήταν 3. Έτσι, με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, φαίνεται ότι τα επίπεδα THC είναι αρκετές φορές υψηλότερα στον εγκέφαλό μας από ότι στο αίμα μας.
[1] Gronewold A, Skopp G “A preliminary investigation on the distribution of cannabinoids in man” (Μια προκαταρκτική έρευνα σχετικά με την κατανομή των κανναβινοειδών στον άνθρωπο) Forensic Sci Int. 2011 Jul 15;210(1-3):e7-e11.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21570784
Περίληψη
“Μια διαδικασία LC/MS/MS (liquid chromatography (LC) tandem mass spectrometry (MS)) για τον προσδιορισμό της THC μαζί με τους κύριους μεταβολίτες της 11-OH-THC, THC-COOH και το γλυκουρονίδιο (glucuronide) της καθώς και τα κανναβινοειδή CBD και CBN εφαρμόστηκε σε 5 μεταθανάτιες περιπτώσεις για να μελετηθεί η κατανομή τους σε μερικές λιγότερο συχνά μελετημένες τοποθεσίες. Οι αναλύσεις προσδιορίστηκαν σε υγρά και ομογενοποιήματα ιστών μετά από καθίζηση πρωτεΐνης και εκχύλιση υγρού-υγρού. Το υγρό της ουροδόχου κύστης έδειξε μέγιστες συγκεντρώσεις όλων των αναλυτών εκτός από την THC, η οποία ήταν ανιχνεύσιμη σε υψηλές συγκεντρώσεις στον μυϊκό ιστό μαζί με την CBD. Η THC ήταν επίσης παρούσα σε δείγματα πνευμόνων, ενώ η συγκέντρωσή της στα δείγματα ήπατος ήταν χαμηλή ή ανύπαρκτη. Τα δείγματα του ήπατος και των νεφρών περιείχαν αξιόλογες ποσότητες THC-COOglu. Τα ευρήματα από τη χολή υποστηρίζουν εκτεταμένη εντεροηπατική ανακυκλοφορία του γλυκουρονιδίου. Ο μυϊκός ιστός φαίνεται να είναι ένα ενδιαφέρον δείγμα για την ανίχνευση πολλαπλής χρήσης κάνναβης και ο εγκέφαλος μπορεί να χρησιμεύσει ως εναλλακτικό δείγμα αίματος. Ωστόσο, τα παρόντα συμπεράσματα πρέπει να τεκμηριωθούν με περαιτέρω έρευνες”.

Γιατί τα επίπεδα THC είναι ακόμη υψηλότερα στον εγκέφαλο από ότι στο αίμα; Ο λόγος για αυτό είναι πιθανό επειδή ο εγκέφαλός μας είναι ένας πολύ λιπώδης ιστός. Η THC είναι ιδιαίτερα λιπόφιλη και έχει την προτίμηση να καθιζάνει σε λίπος περισσότερο από ότι σε άλλους ιστούς.

Τι γίνεται με τον ψυχοενεργό μεταβολίτη 11-OH-THC; Αυτός ο μεταβολίτης σχηματίζεται σε μεγάλες ποσότητες μετά τη λήψη βρώσιμων[2]. Φήμες λένε ότι ο 11-OH-THC μπορεί να εισέλθει πιο εύκολα στον εγκέφαλο. Μια μελέτη[3] σε αρουραίους το υποστηρίζει αυτό… ο λόγος εγκεφάλου-προς-αίμα ήταν διπλάσιος για τον 11-OH-THC από ότι για την THC.
[2] “11-Hydroxy-THC – Increased Potency That Explains the Effect of Edibles?” (11-Hydroxy-THC – Αυξημένη ισχύς που εξηγεί την επίδραση των βρώσιμων;) http://profofpot.com/11-hydroxy-tetrahydrocannabinol-poten…/
[3] Jenny L. Wiley, James J. Burston “Sex Differences in Δ9-Tetrahydrocannabinol Metabolism and In Vivo Pharmacology Following Acute and Repeated Dosing in Adolescent Rats” (Διαφορές φύλου στον μεταβολισμό της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης και στην φαρμακολογία in vivo μετά από οξεία και επανειλημμένη χορήγηση σε εφήβους αρουραίους) Neurosci Lett. 2014 Jul 25;576:51–55.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4106361/
Περίληψη
“Οι μηχανισμοί που μπορούν να υποστούν διαφορές ηλικίας και φύλου στις φαρμακολογικές επιδράσεις των κανναβινοειδών είναι σχετικά ανεξερεύνητοι. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί εάν οι διαφορές φύλου στον μεταβολισμό της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (THC), παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν προηγουμένως σε ενήλικους αρουραίους, εμφανίζονται επίσης σε έφηβους αρουραίους και μπορούν να συνεισφέρουν σε διαφορές ηλικίας και φύλου στην in vivo φαρμακολογία. Αρσενικοί και θηλυκοί έφηβοι αρουραίοι εκτέθηκαν σε THC έντονα ή επανειλημμένα επί 10 ημέρες. Στη συνέχεια, μερικοί από τους αρουραίους θυσιάστηκαν και μετρήθηκαν τα επίπεδα αίματος και εγκεφάλου της THC και ενός από τους μεταβολίτες της, τον 11-υδροξυ-Δ9-THC (11-OH-THC). Άλλοι αρουραίοι αξιολογήθηκαν σε μία σειρά δοκιμών in vivo που είναι ευαίσθητες στα κανναβινοειδή. Οι συγκεντρώσεις του 11-ΟΗ-ΤΗΟ στους εγκεφάλους θηλυκών αρουραίων, ενηλίκων και εφήβων, υπερέβαιναν εκείνες που παρατηρήθηκαν σε αρσενικά επιλεκτικά, ιδιαίτερα μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση ΤΗC. Αντίθετα, τα επίπεδα εγκεφάλου της THC δεν διέφεραν μεταξύ των φύλων. Η in vivo, οξεία THC παρήγαγε υποθερμία σχετιζόμενη με τη δόση, καταληψία και καταστολή της μετακίνησης σε έφηβους αρουραίους και των δύο φύλων, με ανοχή να αναπτύσσεται μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση. Με ελάχιστη εξαίρεση, οι διαφορές φύλου στις επιδράσεις της THC στις in vivo αναλύσεις δεν ήταν εμφανείς. Μαζί με τα προηγούμενα ευρήματα, τα παρόντα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι διαφορές φύλου στη φαρμακοκινητική δεν μπορούν να εξηγήσουν πλήρως τα πρότυπα διαφορών φύλου (και έλλειψη διαφορών φύλου) στις επιπτώσεις των κανναβινοειδών σε όλες τις συμπεριφορές. Ορμονικοί ή/και φαρμακοδυναμικοί παράγοντες είναι επίσης πιθανό να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο”.

Φτάνουν και άλλα κανναβινοειδή στο μυαλό μας;
Επειδή όλα τα κανναβινοειδή έχουν μια γενικά παρόμοια δομή, μπορούμε να περιμένουμε ότι και πολλά από τα άλλα κανναβινοειδή μπορούν επίσης να εισέλθουν στον εγκέφαλο. Στην παραπάνω μελέτη, ήταν επίσης σε θέση να ανιχνεύσουν κανναβινόλη (CBN) και κανναβιδιόλη (CBD) στον ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό. Ήταν ακόμη σε θέση να ανιχνεύσουν τον καρβοξυ-μεταβολίτη της THC (τον THC-COOH) και έδειξαν ότι και άλλες μορφές οξέων κανναβινοειδών, όπως το τετραϋδροκανναβινολικό οξύ (THCA) και το κανναβιδιολικό οξύ (CBDA), μπορούν να εισέλθουν στον εγκέφαλο.

Περαιτέρω πληροφορίες προέρχονται από ποντίκια, όπου μια μελέτη[4] εξέτασε τη διείσδυση στον εγκέφαλο της τετραϋδροκανναβιβαρίνης (THCV), της CBD, της κανναβιδιβαρίνης (CBDV) και της κανναβιγερόλης (CBG). Μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα αναλογιών εγκεφάλου-προς-αίμα για καθένα από αυτά τα κανναβινοειδή.
[4] Deiana S, Watanabe A, Yamasaki Y, Amada N, Arthur M, Fleming S, Woodcock H, Dorward P, Pigliacampo B, Close S, Platt B, Riedel G “Plasma and brain pharmacokinetic profile of cannabidiol (CBD), cannabidivarine (CBDV), Δ⁹-tetrahydrocannabivarin (THCV) and cannabigerol (CBG) in rats and mice following oral and intraperitoneal administration and CBD action on obsessive-compulsive behaviour” (Φαρμακοκινητικό προφίλ στο πλάσμα και στον εγκέφαλο της κανναβιδιόλης (CBD), της κανναβιδιβαρίνης (CBDV), της Δ9-τετραϋδροκανναβιβαρίνης (THCV) και της κανναβιγερόλης (CBG) σε αρουραίους και ποντικούς μετά από στοματική και ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση και δράση CBD σε ιδεοψυχαναγκαστική συμπεριφορά) Psychopharmacology (Berl). 2012 Feb;219(3):859-73.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21796370
Περίληψη
“ΛΟΓΙΚΗ: Τα φυτοκανναβινοειδή είναι χρήσιμα θεραπευτικά για πολλαπλές εφαρμογές που περιλαμβάνουν θεραπείες της δυσκοιλιότητας, της ελονοσίας, των ρευματισμών, της ανακούφισης της ενδοφθάλμιας πίεσης, της έμεσης, του άγχους και ορισμένων νευρολογικών και νευροεκφυλιστικών διαταραχών.

….
η συνέχεια των άρθρων εδώ:
Μηχανισμοί δράσης της κάνναβης.pdf
https://www.facebook.com/download/preview/1879095645502863

 

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση