(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Wikipedia, “Cannabidivarin” https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabidivarin )

Η κανναβιδιβαρίνη (cannabidivarin, CBDV) είναι ένα μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές που βρίσκεται στην κάνναβη. Είναι ένα ομόλογο της κανναβιδιόλης (CBD), με την πλευρική αλυσίδα να συντομεύεται από δύο γέφυρες μεθυλενίου (μονάδες CH2). Έχουν αναφερθεί φυτά με σχετικά υψηλά επίπεδα CBDV σε άγριους πληθυσμούς της C. indica (C. sativa ssp. Indica var. kafiristanica)[1] από τη βορειοδυτική Ινδία και σε χασίς από το Νεπάλ. H CBDV έχει αποτελέσματα κατά των σπασμών.
[1] “Indica, Sativa, Afghanica, or Kafiristanica – Cannabis Nomenclature” https://cannasos.com/…/indica-sativa-afghanica-or-kafirista…

Ομοίως με την CBD, έχει 7 ισομερή διπλού δεσμού και 30 στερεοϊσομερή. Δεν συμπεριλαμβάνεται στην Σύμβαση για τις Ψυχοτρόπες Ουσίες (Convention on Psychotropic Substances)[2]. Ερευνάται ενεργά από την GW Pharmaceuticals (ως GWP42006) εξαιτίας μιας αποδεδειγμένης νευροχημικής οδού για προηγουμένως παρατηρηθείσα αντιεπιληπτική και εναντίον των σπασμών δράση. Η GW έχει ξεκινήσει μια δοκιμή φάσης 2 για την επιληψία των ενηλίκων και επρόκειτο να ξεκινήσει δοκιμές αυτού του προϊόντος CBDV σε παιδιά το 2016 στην Αυστραλία[3].
[2] “Convention on Psychotropic Substances” (Σύμβαση για τις Ψυχοτρόπες Ουσίες) https://en.wikipedia.org/…/Convention_on_Psychotropic_Subst…
[3] “GW Pharmaceuticals Announces Preliminary Results of Phase 2a Study for its Pipeline Compound GWP42006” (Η GW Pharmaceuticals ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης φάσης 2α για την ένωση GWP42006) https://globenewswire.com/…/GW-Pharmaceuticals-Announces-Pr…

Βιβλιογραφικές αναφορές
* Turner CE, Cheng PC, Lewis GS, Russell MH, Sharma GK “Constituents of Cannabis sativa, XV: Botanical and Chemical Profile of Indian Variants” (Συστατικά του Cannabis sativa, XV: Βοτανικό και χημικό προφίλ ινδικών παραλλαγών) Planta Medica. 37(3):217–25.
https://www.thieme-connect.com/…/abs…/10.1055/s-0028-1097331
Περίληψη
“Η άγρια φυόμενη κάνναβη από διάφορα υψόμετρα και τοποθεσίες συγκεντρώθηκε στη βόρεια Ινδία. Το φυτικό υλικό από κάθε συλλογή αναλύθηκε ποσοτικά για δέκα κανναβινοειδή με GC. Η μέση συνολική περιεκτικότητα σε κανναβινοειδή των φυτών που αναπτύσσονται πάνω από τα 2000μ. ήταν 1,33%, ενώ κάτω από τα 2000μ. η μέση συνολική περιεκτικότητα σε κανναβινοειδή ήταν 2,74%. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά καταγράφηκαν. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από άγρια φυόμενα φυτά Ινδικής κάνναβης (είκοσι παραλλαγές) συγκρίνονται με δεδομένα που λαμβάνονται από τις ίδιες παραλλαγές που καλλιεργούνται στο Μισισιπή, ΗΠΑ.”

* Hillig KW, Mahlberg PG “A chemotaxonomic analysis of cannabinoid variation in Cannabis (Cannabaceae)” (Μια χημειοταξονομική ανάλυση της διακύμανσης κανναβινοειδών στην κάνναβη (Cannabaceae)) Am J Bot. 2004 Jun;91(6):966-75.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21653452
Περίληψη
“Τα κανναβινοειδή είναι σημαντικοί χημειοταξονομικοί δείκτες μοναδικοί για την κάνναβη. Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι η αναλογία ξηρού βάρους της Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλης (THC) προς την κανναβιδιόλη (CBD) μπορεί να αποδοθεί σε έναν από τους τρεις χημειοτύπους και ότι τα αλληλόμορφα Β(D) και Β(Τ) κωδικοποιούν αλλοένζυμα που καταλύουν μετατροπή της κανναβιγερόλης (CBG) σε CBD και THC, αντίστοιχα. Στην παρούσα μελέτη, οι συχνότητες των Β(D) και Β(Τ) σε πληθυσμούς δειγμάτων των 157 προσχωρήσεων κάνναβης προσδιορίστηκαν από τα μοντέλα ζώνης CBD και THC που απεικονίστηκαν με ηλεκτροφόρηση γέλης αμύλου. Η αέρια χρωματογραφία χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση των επιπέδων κανναβινοειδών σε 96 από τις ίδιες προσχωρήσεις. Τα δεδομένα ερμηνεύτηκαν σε σχέση με προηγούμενες αναλύσεις γενετικής και μορφολογικής μεταβολής στην ίδια συλλογή γενετικών πλακών. Έχουν αναγνωριστεί δύο βιοτύποι (αριστοειδείς ταξινομημένες τάξεις) του C. sativa και τέσσερις βιοτύπους του C. indica. Τα μέσα επίπεδα THC και η συχνότητα του Β(Τ) ήταν σημαντικά υψηλότερα στο C. indica από το C. sativa. Η αναλογία των υψηλών σε THC / CBD χημειοτύπων φυτών στις περισσότερες προσθήκες που αποδίδονται στο C. sativa ήταν <25% και στις περισσότερες προσθήκες που είχαν αποδοθεί στο C. indica ήταν >25%. Τα φυτά με σχετικά υψηλά επίπεδα τετραϋδροκανναβιβαρίνης (THCV) ή/και κανναβιδιβαρίνη (CBDV) ήταν κοινά μόνο στο C. indica. Η μελέτη αυτή υποστηρίζει την έννοια των δύο ειδών κάνναβης.”

* AJ Hill, MS Mercier, TDM Hill, SE Glyn, NA Jones, Y Yamasaki, T Futamura, M Duncan, CG Stott, GJ Stephens, CM Williams, BJ Whalley “Cannabidivarin is anticonvulsant in mouse and rat” (Η κανναβιδιβαρίνη έχει αποτελέσματα έναντι των σπασμών σε ποντικούς και αρουραίους) Br J Pharmacol. 2012 Dec;167(8):1629–1642.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3525866/
Περίληψη
“Ιστορικό και σκοπός: Τα φυτοκανναβινοειδή στο φυτό Cannabis sativa έχουν διάφορους φαρμακολογικούς στόχους που εκτείνονται πέραν των υποδοχέων κανναβινοειδών και αρκετά ασκούν αξιοσημείωτα αντισπασμωδικά αποτελέσματα. Για πρώτη φορά, ερευνήσαμε το αντισπασμωδικό προφίλ του φυτοκανναβινοειδούς κανναβιδιβαρίνη (CBDV) σε in vitro και σε in vivo μοντέλα επιληπτικών κρίσεων.
Πειραματική προσέγγιση: Η επίδραση της CBDV (1-100 μΜ) στα επιλεκτικά τοπικά δυναμικά πεδίου (LFPs) που επάγονται σε φέτες ιππόκαμπου εγκεφάλου αρουραίου με εφαρμογή 4-αμινοπυριδίνης (4-ΑΡ) ή συνθήκες χωρίς Mg2+ εκτιμήθηκε με in vitro εγγραφές πολλαπλών ηλεκτροδίων. Επιπρόσθετα, το αντισπασμωδικό προφίλ της CBDV (50-200mg·kg-1) in vivo διερευνήθηκε σε τέσσερα μοντέλα επιληπτικών κρίσεων σε τρωκτικά: μέγιστο ηλεκτροσόκ (mES) και ακουστικές επιληπτικές κρίσεις σε ποντίκια και επιληπτικές κρίσεις που προκλήθηκαν από πεντηλενοτετραζόλη (pentylenetetrazole, PTZ). Οι επιδράσεις της CBDV σε συνδυασμό με τα κοινώς χρησιμοποιούμενα αντιεπιληπτικά φάρμακα σε επιληπτικές κρίσεις αρουραίων ερευνήθηκαν. Τέλος, το προφίλ κινητικής παρενέργειας της CBDV διερευνήθηκε με δοκιμές στατικής δέσμης και αντοχής πιασίματος.
Βασικά αποτελέσματα: Η CBDV εξασθένησε σημαντικά τα επιληπτικά LFPs που ομοιάζουν με epilepticus όπως προκαλούνται από συνθήκες χωρίς 4-ΑΡ και Mg2+. Η CBDV είχε σημαντικές αντισπασμωδικές επιδράσεις στις προσβληθείσες από mES (≥100mg·kg-1), ακουστικές (≥50mg·kg-1) και από PTZ επιληπτικές κρίσεις (≥100mg·kg-1). Η CBDV (200mg·kg-1) από μόνο της δεν είχε καμία επίδραση έναντι των επιληπτικών κρίσεων που προκαλούνται από πιλοκαρπίνη, αλλά σημαντικά εξασθένησε αυτές τις κρίσεις όταν χορηγήθηκε με βαλπροϊκό οξύ ή φαινοβαρβιτάλη σε αυτή τη δόση. Η CBDV δεν είχε καμία επίδραση στη λειτουργία της κίνησης.
Συμπεράσματα και επιπτώσεις: Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η CBDV είναι ένα αποτελεσματικό αντισπασμωδικό σε ένα ευρύ φάσμα μοντέλων επιληπτικών κρίσεων. Επίσης, δεν επηρέασε σημαντικά την κανονική λειτουργία της κίνησης και, ως εκ τούτου, αξίζει περαιτέρω έρευνα ως ένα νέο αντιεπιληπτικό σε μοντέλο χρόνιας επιληψίας.”

* Naoki Amada, Yuki Yamasaki, Claire M. Williams, Benjamin J. Whalley “Cannabidivarin (CBDV) suppresses pentylenetetrazole (PTZ)-induced increases in epilepsy-related gene expression” (Η κανναβιδιβαρίνη (CBDV) καταστέλλει τις επαγόμενες από την πεντυλενοτετραζόλη (PTZ) αυξήσεις της γονιδιακής έκφρασης που σχετίζεται με την επιληψία) PeerJ. 2013;1:e214.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3840466/
Περίληψη
“Μέχρι σήμερα, τα αντισπασμωδικά αποτελέσματα του φυτικού κανναβινοειδούς, της κανναβιδιβαρίνης (CBDV), έχουν αναφερθεί σε διάφορα ζωϊκά μοντέλα κρίσεων. Ωστόσο, αυτές οι αντιεπιληπτικές επιδράσεις που παρατηρήθηκαν στη συμπεριφορά δεν έχουν επιβεβαιωθεί σε μοριακό επίπεδο. Για την εξέταση αλλαγών στην έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με επιληψία μετά από χημική σπασμολυτική αγωγή και τον επακόλουθο έλεγχο με χορήγηση φυτοκανναβινοειδών αξιολογήσαμε συμπεριφορικά αποτελέσματα της CBDV (400mg/kg, i.p.) σε οξείες από πεντυλενοτετραζόλη (PTZ: 95mg/kg, i.p.) προκαλούμενες κρίσεις, ποσοτικοποιημένα επίπεδα έκφρασης σε μαι σειρά σχετικά με επιληψία γονίδια (Fos, Casp 3, Ccl3, Ccl4, Npy, Arc, Penk, Camk2a, Bdnf και Egr1) με qPCR χρησιμοποιώντας δείγματα ιπποκαμπικού, neocortical και prefrontal cortical ιστού πριν εξεταστούν συσχετισμοί αλλαγών έκφρασης και σοβαρότητας κρίσης. Η θεραπεία PTZ μόνο παρήγαγε γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις (διάμεση: 5.00) και σημαντικά αυξημένη έκφραση των Fos, Egr1, Arc, Ccl4 και Bdnf. Σύμφωνα με τα προηγούμενα ευρήματα, η CBDV μείωσε σημαντικά την σοβαρότητα της επιληπτικής κρίσης (μέση: 3,25) και την αυξημένη καθυστέρηση στο πρώτο σημάδι της κρίσης. Επιπλέον, υπήρχαν συσχετισμοί μεταξύ της μείωσης της σοβαρότητας των κρίσεων και της έκφρασης του mRNA των Fos, Egr1, Arc, Ccl4 και Bdnf στην πλειονότητα των εγκεφαλικών περιοχών στην ομάδα που έλαβε CBDV + PTZ. Όταν τα ζώα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με CBDV ομαδοποιήθηκαν σε ανταποκρινόμενα στην CBDV (κριτήριο: σοβαρότητα επιληπτικών κρίσεων ≤3,25) και μη ανταποκρινόμενα (κριτήριο: σοβαρότητα επιληπτικών κρίσεων >3,25), οι επαγόμενες από PTZ αυξήσεις των εκφράσεων Fos, Egr1, Arc, Ccl4 και Bdnf καταστάλθηκαν σε ανταποκριτές CBDV . Αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν την πρώτη μοριακή επιβεβαίωση συμπεριφορικά παρατηρούμενων επιδράσεων του μη ψυχοδραστικού, αντισπασμωδικού κανναβινοειδούς, CBDV, στις χημικά επαγόμενες κρίσεις και χρησιμεύουν για να υπογραμμίσουν την καταλληλότητά του για κλινική ανάπτυξη.”

* “GW Pharmaceuticals Initiates Phase 2 Clinical Study of Cannabidivarin (CBDV) in Epilepsy” (Η GW Pharmaceuticals ξεκινά κλινική μελέτη Φάσης 2 της κανναβιδιβαρίνης (CBDV) στην επιληψία) http://globenewswire.com/…/GW-Pharmaceuticals-Initiates-Pha…

* “Medicinal cannabis clinical trials for children with severe epilepsy” (κλινικές δοκιμές φαρμακευτικής κάνναβης για παιδιά με σοβαρή επιληψία) https://web.archive.org/…/medicial-cannabis-practitioners.p…#

Εισαγωγή στα φυτοκανναβινοειδή και την κανναβιδιβαρίνη (CBDV)
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Royal Queen Seeds, “INTRODUCTION TO PHYTOCANNABINOIDS AND CANNABIDIVARIN (CBDV)” https://www.royalqueenseeds.com/blog-introduction-to-phytoc… , 1 Aug 2017)

Για πολύ καιρό η ανθρωπότητα έχει εκτεθεί στο φυτό της κάνναβης χωρίς να το έχει καταλάβει πλήρως. Ρίχνουμε μια ματιά σε ορισμένα πράγματα που ίσως δεν γνωρίζεις για το βότανο.

Πόσο καιρό έχει από τότε που έμαθες κάτι καινούργιο σχετικά με την κάνναβη; Πόσο καιρό έχει από τότε που άκουσες για ένα άλλο κανναβινοειδές εκτός από την THC και την CBD; Οι πληροφορίες λείπουν και η έρευνα καθυστερεί γραφειοκρατικά. Αλλά ευτυχώς, όλα αυτά αλλάζουν. Η ευρέως διαδεδομένη νομιμοποίηση στις ΗΠΑ και σε διάφορες χώρες του κόσμου προκαλεί ανακαλύψεις στον τομέα της κάνναβης.

Πριν πάμε βαθύτερα, μια εισαγωγή για τον όρο “φυτοκανναβινοειδή” είναι επειγόντως απαραίτητη. Ενώ τα ενδοκανναβινοειδή είναι φυσικά παραγόμενα κανναβινοειδή του σώματος μας, τα φυτοκανναβινοειδή είναι αυτά που βρίσκονται σε φυτά όπως η κάνναβη. Αυτά περιλαμβάνουν τις γνωστές μας ενώσεις THC και CBD. Τα 100 και πλέον διαφορετικά φυτοκανναβινοειδή στο φυτό μοιράζονται παρόμοιες ιδιότητες με τα κανναβινοειδή που παράγονται φυσικά στο σώμα μας. Συνδέονται με τους υποδοχείς που απλώνονται σε όλο το ανθρώπινο σώμα, τον εγκέφαλο, το νευρικό σύστημα και το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό μας δίνει την παραδοσιακή “ευφορικότητα” που προκαλείται από την κάνναβη.

Αυτό είναι ήδη αρκετά δύσκολο να το κατανοήσει κανείς, αλλά για να προσθέσουμε και άλλο στην πολυπλοκότητα, τα κανναβινοειδή έχουν διαφορετικά αποτελέσματα όταν εργάζονται μαζί. Αυτό εξαρτάται από την πυκνότητα που έχει κάθε ποικιλία. Η THC, για παράδειγμα, έχει επιδείξει ισχυρότερες επιδράσεις όταν η παρουσία της CBD μειώνεται και αντίστροφα. Αυτό ονομάζεται συνδυαστική επίδραση (entourage effect).

Μόνο την τελευταία δεκαετία έχουν ανακαλυφθεί πολλά φυτοκανναβινοειδή, μεταξύ των οποίων και η CBDV. Αυτό είναι ένα μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές όπως η ξαδέρφη της η CBD. Έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμη σε ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών και ιατρικών συνθηκών. Όχι μόνο ως θεραπεία, αλλά και ως βοήθημα για την αντιμετώπιση των υπαρχόντων φαρμάκων.

Θεραπεία με CBDV
Πρόσφατη έρευνα[1] δείχνει το ιατρικό δυναμικό της CBDV για τη θεραπεία της επιληψίας και άλλων νευρολογικών καταστάσεων. Με την δοκιμή σε ανθρώπους να περιμένουμε να γίνει κάποια στιγμή, αυτό το κανναβινοειδές έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό αντισπασμωδικό και αντιεπιληπτικό σε μελέτες με ποντίκια.
[1] T D M Hill, M-G Cascio, B Romano, M Duncan, R G Pertwee, C M Williams, B J Whalley, A J Hill “Cannabidivarin-rich cannabis extracts are anticonvulsant in mouse and rat via a CB1 receptor-independent mechanism” (Τα εκχυλίσματα κάνναβης πλούσια σε κανναβιδιβαρίνη είναι αντισπασμωδικά σε ποντικούς και αρουραίους μέσω ενός μηχανισμού ανεξάρτητου από τον υποδοχέα CB1) Br J Pharmacol. 2013 Oct;170(3):679–692.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3792005/
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η επιληψία είναι η πιο διαδεδομένη νευρολογική ασθένεια και χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσες κρίσεις. Εδώ, ερευνούμε (i) τα αντισπασμωδικά προφίλ των βοτανικών φαρμάκων που προέρχονται από κάνναβη (botanical drug substances, BDSs) πλούσια σε κανναβιδιβαρίνη (CBDV) και σε περιεκτικότητα σε κανναβιδιόλη (CBD) σε οξεία in vivo μοντέλα επιληπτικών κρίσεων και ii) τη δέσμευση των CBDV BDSs και των συστατικών τους σε κανναβινοειδείς υποδοχείς CB1.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Τα αντισπασμωδικά προφίλ δύο CBDS BDSs (50-422mg·kg-1) αξιολογήθηκαν σε τρία ζωικά μοντέλα οξείας κρίσης. Τα απομονωμένα CBDV και CBD αξιολογήθηκαν επίσης σε ισοβιολογική μελέτη για την αξιολόγηση πιθανών φαρμακολογικών αλληλεπιδράσεων. Οι επιδράσεις του CBDV BDS στη λειτουργία κίνησης διερευνήθηκαν επίσης χρησιμοποιώντας δοκιμασίες στατικής δέσμης και αντοχής πιασίματος. Η δέσμευση των CBDV BDSs στους υποδοχείς κανναβινοειδών CB1 αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας δοκιμασίες δέσμευσης μετατόπισης.
ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα CBDV BDSs άσκησαν σημαντικά αντισπασμωδικά αποτελέσματα στα μοντέλα πεντυλενοτετραζόλης (≥100mg·kg-1) και στα ακουστικά μοντέλα επιληπτικών κρίσεων (≥87mg·kg-1) και καταστέλλουν σπασμούς που προκαλούνται από πιλοκαρπίνη (≥100mg·kg-1). Η ισοβιολογική μελέτη αποκάλυψε ότι τα αντισπασμωδικά αποτελέσματα των απομονωμένων CBDV και CBD ήταν γραμμικά πρόσθετα όταν συγχορηγήθηκαν. Μερικές επιδράσεις κίνησης του CBDV BDS παρατηρήθηκαν σε απόδοση στατικής δέσμης. Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα στην αντοχή στη λαβή. Η περιεκτικότητα σε Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη και Δ9-τετραϋδροκανναβιβαρίνη του CBDV BDS παρείχε μεγαλύτερη συγγένεια με τους υποδοχείς κανναβινοειδών CB1 από ότι η καθαρή CBDV.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Τα CBDV BDSs άσκησαν σημαντικά αντισπασμωδικά αποτελέσματα σε τρία μοντέλα κρίσης που δεν μεσολάβησαν από τον υποδοχέα κανναβινοειδών CB1 και είχαν συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα με απομονωμένο CBDV. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν έντονα την περαιτέρω κλινική ανάπτυξη των CBDV BDSs για τη θεραπεία της επιληψίας.”

Αυτά τα ευρήματα δεν είναι απλά εικασίες. Ο Justin Gover, Διευθύνων Σύμβουλος της GW Pharmaceuticals δήλωσε: “Αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι σημαντικό καθώς πιστεύουμε ότι η CBDV έχει τη δυνατότητα να γίνει μια σημαντική νέα θεραπευτική επιλογή στον τομέα της επιληψίας”. Αυτό ως απάντηση σε ένα ήδη κατατεθειμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη χρήση της CBDV ως θεραπεία για επιληπτικές κρίσεις.

Το University of Reading, στο Λονδίνο, δήλωσε επίσης ότι η CBD και η CBDV παρουσιάζουν σημαντικές αντιεπιληπτικές και αντί των κρίσεων ιδιότητες.

Μια κρίση έχει πολλά συμπτώματα, εκ των οποίων οι σπασμοί είναι μεταξύ των πιο ανησυχητικών και κοινών. Όχι μόνο η CBDV έρχεται να βοηθήσει στην πρόληψη των επιληπτικών κρίσεων, αλλά μια μελέτη έχει επίσης δείξει ότι βοηθά στην πρόληψη των σπασμών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν ένας ασθενής πάει σε μια επιληπτική κρίση, μπορεί να μην εμφανιστούν σπασμοί με τη βοήθεια αυτού του κανναβινοειδούς.

Καμία από τις μελέτες αυτές δεν είναι καθοριστική. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω και πιο εμπεριστατωμένη έρευνα. Αλλά το γεγονός ότι ακόμη και μια υπόθεση όπως αυτή συζητείται είναι εξαιρετικά θετική για τον κόσμο της κάνναβης.

CBDV για τις λιγούρες (munchies)
Δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι τα “munchies” (οι λιγούρες) είναι ανάμεσα στα, αν όχι το, πιο δημοφιλή συμπτώματα της κάνναβης εκεί έξω. Έχουμε όλοι καταβροχθίσει μια ολόκληρη σακούλα με πατατάκι μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσουμε ότι εξακολουθούμε να νιώθουμε άδειοι και να χρειαζόμαστε ένα ταξίδι αμέσως σε ένα ψητοπωλείο. Έτσι, η σχέση μεταξύ της κάνναβης και του πεπτικού μας συστήματος είναι ήδη μια κοινή γνώση. Τι θα συμβεί αν σας πω ότι η CBDV λειτουργεί ως “απωθητικό των munchies”;

Μια μελέτη του 2012[2] έδειξε ότι η CBDV είναι κατασταλτικό της όρεξης χωρίς τα δευτερογενή αποτελέσματα που είναι κοινά για τα περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα που συνταγογραφούνται για παρόμοιες καταστάσεις. Ίσως στο μέλλον, θα μπορέσουμε να θεραπεύσουμε την παχυσαρκία ή τουλάχιστον να την μειώσουμε με ένα εκχύλισμα CBDV.
[2] Jun Goo Kang, Cheol-Young Park “Anti-Obesity Drugs: A Review about Their Effects and Safety” (Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας: Μια ανασκόπηση για τα αποτελέσματά τους και την ασφάλειά τους) Diabetes Metab J. 2012 Feb;36(1):13–25.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3283822/
Περίληψη
“Οι τρέχουσες συστάσεις για τη θεραπεία των παχύσαρκων ατόμων περιλαμβάνουν αυξημένη σωματική δραστηριότητα και μειωμένη πρόσληψη θερμίδων. Όταν η συμπεριφορική προσέγγιση δεν είναι επαρκής, συνιστάται φαρμακολογική θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια, πολλά φάρμακα έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά έχουν αποσυρθεί από την αγορά λόγω των δυσμενών επιπτώσεών τους. Στην πραγματικότητα, οι άδειες για αμφεταμίνη, rimonabant και sibutramine έχουν αποσυρθεί λόγω αυξημένου κινδύνου ψυχιατρικών διαταραχών και μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Ακόμα και αν η ορλιστάτη δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο και άλλα φάρμακα για τη μείωση του σωματικού βάρους, η ορλιστάτη είναι σήμερα η μόνη διαθέσιμη επιλογή για τη θεραπεία της παχυσαρκίας λόγω της ασφάλειάς της για καρδιαγγειακά συμβάντα και των θετικών επιδράσεων στον έλεγχο του διαβήτη. Ας ελπίσουμε ότι θα αναπτυχθούν αποτελεσματικότερα και καλύτερα ανεκτά φάρμακα κατά της παχυσαρκίας μέσα από μια καλύτερη κατανόηση των πολλαπλών μηχανισμών και σύνθετων φυσιολογικών συστημάτων που στοχεύουν στην όρεξη.”

Το University of Guelph, στο Guelph του Καναδά, εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η THCV και η CBDV εργάζονται για τη μείωση της ναυτίας. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά θετικά, ωστόσο, η μελέτη[3] κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται περισσότερες έρευνες για τον προσδιορισμό του καλύτερου τρόπου χρήσης της CBDV σε αυτή τη θεραπεία. Η κάνναβη είναι ήδη γνωστή για το ότι μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με καρκίνο να αντιμετωπίσουν αυτή την συνέπεια της φαρμακευτικής αγωγής τους. Αλλά ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορούσαμε να βρούμε έναν πολύ πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κανναβινοειδές.
[3] Rock EM, Sticht MA, Duncan M, Stott C, Parker LA “Evaluation of the potential of the phytocannabinoids, cannabidivarin (CBDV) and Δ(9)-tetrahydrocannabivarin (THCV), to produce CB1 receptor inverse agonism symptoms of nausea in rats” (Αξιολόγηση του δυναμικού των φυτοκαναβηνοειδών, της κανναβιδιβαρίνης (CBDV) και της Δ(9)-τετραϋδροκανναβιβαρίνης (THCV), για την παραγωγή αντισωμάτων αντίστροφου αγωνισμού υποδοχέα CB1 των συμπτωμάτων ναυτίας σε αρουραίους) Br J Pharmacol. 2013 Oct;170(3):671-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3792004/
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Οι ανάστροφοι αγωνιστές / ανταγωνιστές υποδοχέα κανναβινοειδούς 1 (CB1), το rimonabant (SR141716, SR) και το AM251, προκαλούν ναυτία και ενισχύουν τη ναυτία που προκαλείται από τοξίνες με αντίστροφο αγωνισμό (αντί για ανταγωνισμό) του υποδοχέα CB1. Εδώ αξιολογήσαμε δύο φυτοκανναβινοειδή, την κανναβιδιβαρίνη (CBDV) και την Δ(9)-τετραϋδροκανναβιβαρίνη (THCV), για την ικανότητά τους να παράγουν αυτά τα χαρακτηριστικά συμπεριφορικού αποτελέσματος του αντιστρόφου αγωνισμού υποδοχέα CB1 σε αρουραίους.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Στο πείραμα 1, ερευνήσαμε τις δυνατότητες της THCV και της CBDV να παράγουν ελεγχόμενο χάσμα (μέτρηση της επαγόμενης από ναυτία συμπεριφοράς) με τον ίδιο τρόπο όπως τα SR και AM251. Στο πείραμα 2, ερευνήσαμε το δυναμικό της THCV και της CBDV για να αυξήσουμε το ελεγχόμενο χάσμα που παράγεται από μια τοξίνη με τον ίδιο τρόπο όπως οι αντίστροφοι συναγωνιστές του υποδοχέα CB1.
ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το SR (10 και 20mg·kg(-1)) και το AM251 (10mg·kg(-1)) παρήγαγαν υπο συνθήκες χάσμα, ωστόσο, η THCV (10 ή 20mg·kg(-1)) και η CBDV (10 ή 200mg·kg(-1)) δεν το έκαναν. Σε προς τα κάτω υποδεέστερη δόση για την παραγωγή ναυτίας, το SR (2,5mg·kg(-1)) ενίσχυσε το υπό συνθήκες παραγόμενο χάσμα που προκαλείται από χλωριούχο λίθιο (LiCl), ενώ η Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλη (THC, 2,5 και 10mg·kg(-1)), η THCV (2,5 ή 10mg·kg(-1)) και η CBDV (2,5 ή 200mg·kg(-1)) δεν το έκαναν. Στην πραγματικότητα, η THC (2,5 και 10mg·kg(-1)), η THCV (10mg·kg(-1)) και η CBDV (200mg·kg(-1) κατέστειλαν το υπό συνθήκες παραγόμενο χάσμα, επιδεικνύοντας ένα αποτέλεσμα έναντι της ναυτίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Το πρότυπο των ευρημάτων υποδεικνύει ότι ούτε η THCV ούτε η CBDV παρήγαγαν ένα προφίλ συμπεριφοράς χαρακτηριστικό των αντιστρόφων αγωνιστών του υποδοχέα CB1. Επίσης, αυτές οι ενώσεις μπορεί να έχουν θεραπευτικό δυναμικό στη μείωση της ναυτίας.”

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η CBDV δεν αποτελεί θεραπεία ή φάρμακο. Διαθέτει δυνατότητες, αλλά σε ποιο βαθμό και το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά δεν είναι ακόμα γνωστά.

Που μπορείς να βρεις ποικιλίες με υψηλή περιεκτικότητα σε CBDV;
Η CBDV βρίσκεται πιο συχνά μεταξύ των ποικιλιών Landrace indica. Οι Landrace[4] είναι οι γενετικά καθαρές ποικιλίες (οι λεγόμενες αυτόχθονες ποικιλίες). Αυτές είναι εκείνες οι ποικιλίες στις οποίες η γενετική δεν επηρεάστηκε από τον ανθρώπινο πειραματισμό. Εξελίχθηκαν μαζί με τη φύση, κάτι που τις περισσότερες φορές είναι ο καλύτερος τρόπος. Ένας άλλος πολύ καλός τρόπος για την απόκτηση της CBDV είναι η εξαγωγή του από την κλωστική κάνναβη (hemp). Σύμφωνα με τον νομικό ορισμό, αυτές οι ποικιλίες της κάνναβης περιέχουν λιγότερο από 0,3% THC (σε κάποιες χώρες και <0,2%). Μια καλή ποικιλία κλωστικής κάνναβης μπορεί να έχει μέχρι 100:1 αναλογία CBD-προς-THC. Αυτό βοηθά πάρα πολύ όσους προσπαθούν να χορηγήσουν την κάνναβη για ιατρικούς σκοπούς στα παιδιά τους.
[4] “Landrace cannabis – in search of the missing genotype” (Οι αυτόχθονες / αρχικές ποικιλίες – Η αναζήτηση για τους χαμένους γονότυπους) https://www.royalqueenseeds.com/blog-landrace-cannabis-in-s…

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η CBDV θα είναι περισσότερο παρούσα σε ποικιλίες με χαμηλή περιεκτικότητα σε THC και με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD. Αυτές περιλαμβάνουν τις ποικιλίες sativa όπως η Dance World[5], η Royal Medic[6] και η Painkiller XL[7]. Καθώς και ποικιλίες indica όπως η Euphoria[8] και η Medical Mass[9].
[5] Dance World, Υβρίδιο με κυρίαρχη την sativa – 75% Sativa / 25% Indica
THC: 11%, CBD: 11%
https://www.allbud.com/m…/sativa-dominant-hybrid/dance-world
[6] Royal Medic, Υβρίδιο με κυρίαρχη την sativa – 75% Sativa / 25% Indica
THC: 10%, CBD: 12%
https://www.allbud.com/m…/sativa-dominant-hybrid/royal-medic
[7] Painkiller XL, Υβρίδιο με κυρίαρχη την sativa – 75% sativa / 25% indica
THC: 9%, CBD: 9%
https://www.royalqueenseeds.com/medi…/229-painkiller-xl.html
[8] Euphoria, Υβρίδιο – 50% sativa / 50% indica
THC: 15% – 20%, CBD: 9%, CBN: 1%
https://www.allbud.com/marijuana-strains/hybrid/euphoria
[9] Medical Mass, Υβρίδιο με κυρίαρχη την indica – 60% indica / 40% sativa
THC: 10%, CBD: 11%
https://www.allbud.com/…/indica-dominant-hybrid/medical-mass

Έτσι τώρα που είσαι λίγο πιο ενημερωμένος σχετικά με αυτό το κανναβινοειδές, φρόντισε να διαδώσεις τις πληροφορίες. Η κοινότητα της κάνναβης πάσχει από πολλά πράγματα, αλλά κυρίως από την διάδοση λανθασμένων πληροφοριών. Προσπάθησε να εκπαιδεύσεις σωστά τους φίλους σου και τους δικούς σου ανθρώπους. Ίσως να έχεις κάποιο μέλος της οικογένειας που θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτή την συγκεκριμένη ένωση. Μη φοβάσαι να προτείνεις την κάνναβη ως φάρμακο. Ακόμα υπάρχουν πολλά να ανακαλύψουμε, αλλά τα οφέλη θα μιλήσουν από μόνα τους στο μέλλον.

CBDV: Το προφίλ του κανναβινοειδούς κανναβιδιβαρίνη
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: MassRoots, “CBDv: Cannabidivarin Cannabinoid Profile” https://www.massroots.com/learn/what-is-cbdv-cannabidivarin/ , by GOOEY RABINSKI, on JULY 7, 2015)

Τα κανναβινοειδή, οι οργανικές χημικές ενώσεις που παρέχουν στην κάνναβη την ιατρική της αποτελεσματικότητα (επιπροσθέτως με την ευφορικότητά της) απαριθμούν[1] συνολικά περισσότερα από 111. Τα πρώτα κανναβινοειδή ανακαλύφθηκαν το 1964 στο Ισραήλ και έχει βρεθεί ότι δρουν συνεργατικά με το ανθρώπινο σώμα και πιο συγκεκριμένα με το ενδοκανναβινοειδές σύστημα[2] (ένα ενδογενές σύστημα στον ανθρώπινο οργανισμό και σε όλα τα θηλαστικά).
[1] “New Cannabinoids Discovered from Cannabis Research” (Νέα κανναβινοειδή που ανακαλύφθηκαν από την έρευνα σχετικά με την κάνναβη) https://www.massroots.com/news/new-cannabinoids-discovered/
[2] “What is the Endocannabinoid System?” (Τι είναι το Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα;) https://www.massroots.com/l…/what-is-endocannabinoid-system/

Τα ενδοκανναβινοειδή παράγονται από ανθρώπους, ενώ τα κανναβινοειδή[3] από ένα φυτό όπως η κάνναβη και είναι επίσημα γνωστά ως φυτοκανναβινοειδή. Τα φυτοκανναβινοειδή στην κάνναβη και σε πολλά άλλα φυτά είναι κατάλληλα (σχεδόν τέλεια) για εξειδικευμένους υποδοχείς που βρίσκονται στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα και στο ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος.
[3] “What are Cannabinoids?” (Τι είναι τα κανναβινοειδή;) https://www.massroots.com/learn/what-are-cannabinoids/

Επιπλέον, τα κανναβινοειδή κάνουν πολλά περισσότερα μαζί από ότι όταν δουλεύουν ανεξάρτητα, για να δώσουν ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τα κανναβινοειδή δουλεύουν παράλληλα (και με τα τερπένια) για να ρυθμίζουν το ένα το άλλο ή να δημιουργούν ένα μοναδικό αποτέλεσμα, κάτι που έχει επισημανθεί ως “συνδυαστική επίδραση”.

Η κανναβιδιβαρίνη (CBDV) είναι ένα μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές πολύ παρόμοιο με την κανναβιδιόλη (CBD), το μόριο που βρίσκεται στην κάνναβη και που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στη θεραπεία νευρολογικών διαταραχών όπως η νόσος του Parkinson και η ανθεκτική παιδική επιληψία. Ομοίως, η CBDV έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας ισχυρός τρόπος για την ελαχιστοποίηση της σοβαρότητας και της διάρκειας των επιληπτικών κρίσεων που οφείλονται σε πολλές καταστάσεις. Όπως και η τετραϋδροκανναβινόλη (THC), η CBDV είναι επίσης καλή στην μείωση της ναυτίας και του εμέτου που προκύπτουν από μια ποικιλία φαρμακευτικών φαρμάκων, θεραπειών και συνθηκών.

Η CBDV είναι ένα αρκετά υποσχόμενο κανναβινοειδές, ειδικά για τη θεραπεία της επιληψίας, η GW Pharmaceuticals, μια βρετανική φαρμακοβιομηχανία που ασχολείται με την κάνναβη, βρίσκεται στη διαδικασία κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την χρήση της CBDV για τη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων. Ο ίδιος ο Justin Gover, διευθύνων σύμβουλος της GW, είπε:
“Αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι σημαντικό καθώς πιστεύουμε ότι η CBDV έχει τη δυνατότητα να γίνει μια σημαντική νέα θεραπευτική επιλογή στον τομέα της επιληψίας”.

Οι Μελέτες
Λόγω του νομικού καθεστώς της κατάταξης στον Πίνακα Ι στις ΗΠΑ, είναι διαθέσιμη ελάχιστη κλινική έρευνα. Ωστόσο, αρκετές μελέτες έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως η Αγγλία και ο Καναδάς.

Σύμφωνα με μελέτη[4] του University of Reading στο Λονδίνο το 2013 που δημοσιεύθηκε από το National Institute of Health, η CBDV μπορεί να είναι αποτελεσματική στη θεραπεία της επιληψίας και άλλων καταστάσεων που περιλαμβάνουν επιληπτικές κρίσεις. Σημειώνουν οι ερευνητές στην περίληψη της μελέτης:
“Η δουλειά μας σε αυτόν τον τομέα δείχνει ότι η CBD και η CBDv είναι καλά ανεκτές και ασκούν σημαντικά αντιεπιληπτικά, αντιεπιληπτικά και αντιεπιληπτικά αποτελέσματα σε ζωικά μοντέλα”.
[4] (ό.π.) “Cannabidivarin (CBDV) suppresses pentylenetetrazole (PTZ)-induced increases in epilepsy-related gene expression” (Η κανναβιδιβαρίνη (CBDV) καταστέλλει τις επαγόμενες από την πεντυλενοτετραζόλη (PTZ) αυξήσεις της γονιδιακής έκφρασης που σχετίζεται με την επιληψία)

Μια άλλη μελέτη του 2013[5] που διεξήχθη στο Οντάριο του Καναδά και δημοσιεύθηκε στο British Journal of Pharmacology διαπίστωσε ότι τόσο η CBDV όσο και η THCV μπορεί να είναι αποτελεσματικές θεραπείες για έμετο και ναυτία, όπως είναι αυτά από τα οποία υποφέρουν καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Οι συγγραφείς της μελέτης ανέφεραν ότι η CBDV “μπορεί να έχει θεραπευτικό δυναμικό στη μείωση της ναυτίας”. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει τη χρήση κάνναβης σε συνδυασμό με τα συμβατικά φαρμακευτικά φάρμακα, επιτρέποντας στους ασθενείς να παραμείνουν στο σχήμα φαρμακευτικής αγωγής τους, όπως συμβαίνει συχνά σε περιπτώσεις όπως αυτή της Νόσου του Crohn και στον καρκίνο.
[5] (ό.π.) “Evaluation of the potential of the phytocannabinoids, cannabidivarin (CBDV) and Δ(9)-tetrahydrocannabivarin (THCV), to produce CB1 receptor inverse agonism symptoms of nausea in rats” (Αξιολόγηση του δυναμικού των φυτοκαναβηνοειδών, της κανναβιδιβαρίνης (CBDV) και της Δ(9)-τετραϋδροκανναβιβαρίνης (THCV), για την παραγωγή αντισωμάτων αντίστροφου αγωνισμού υποδοχέα CB1 των συμπτωμάτων ναυτίας σε αρουραίους)

Το 2014, η ερευνητική ομάδα Endocannabinoid Research Group στην Ιταλία δημοσίευσε μια μελέτη[6] στο περιοδικό ACS Chemical Neuroscience. Εξετάστηκε η επίδραση των κανναβινοειδών στη θεραπεία της επιληψίας και διαπίστωσε ότι τόσο η CBD όσο και η CBDv διαδραματίζουν πολλαπλούς ρόλους βοηθώντας στη μείωση και τη ρύθμιση της δραστηριότητας επιληπτικών κρίσεων.
[5] Iannotti FA, Hill CL, Leo A, Alhusaini A, Soubrane C, Mazzarella E, Russo E, Whalley BJ, Di Marzo V, Stephens GJ “Nonpsychotropic plant cannabinoids, cannabidivarin (CBDV) and cannabidiol (CBD), activate and desensitize transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) channels in vitro: potential for the treatment of neuronal hyperexcitability” (Τα μη ψυχοτρόπα φυτικά κανναβινοειδή, η κανναβιδιβαρίνη (CBDV) και η κανναβιδιόλη (CBD), ενεργοποιούν και απευαισθητοποιούν τους παροδικούς διαύλους βανιλλοειδούς υποδοχέα 1 (TRPV1) in vitro: δυνατότητα για τη θεραπεία της νευρωνικής υπερδιέργεσιμότητας) ACS Chem Neurosci. 2014 Nov 19;5(11):1131-41.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25029033
Περίληψη
“Η επιληψία είναι η συνηθέστερη νευρολογική διαταραχή, με πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να επηρεάζονται. Πρόσφατα αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο υποδοχέας transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση και εξέλιξη ορισμένων μορφών επιληψίας. Δεδομένου ότι τα δύο μη-ψυχοτρόπα κανναβινοειδή, η κανναβιδιβαρίνη (CBDV) και κανναβιδιόλη (CBD) ασκούν αντισπασμωδική δράση in vivo και παράγουν ενδοκυτταρική αύξηση ασβεστίου με τη μεσολάβηση TRPV1 in vitro, αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα αυτών των δύο ενώσεων στην ενεργοποίηση και την απευαισθητοποίηση καναλιών TRPV1 και σε ένα in vitro μοντέλο επιληπτικής δράσης. Η ανάλυση σφιγκτήρων σε διαμολυσμένα κύτταρα ΗΕΚ293 έδειξε ότι οι CBD και CBDV ενεργοποιούν εξαρτώμενα από τη δόση και ταχέως απευαισθητοποιούν τον TRPV1, καθώς και τα κανάλια TRP της υποοικογένειας V τύπου 2 (TRPV2) και της υποοικογένειας Α τύπου 1 (TRPA1). Οι μεταγραφές TRPV1 και TRPV2 αποδείχθηκαν ότι εκφράζονται σε ιστό ιππόκαμπου αρουραίου. Όταν εξετάστηκε σε επιληπτική νευρωνική ακίδα ενεργότητας σε φέτες ιππόκαμπου εγκεφάλου που εκτέθηκαν σε διάλυμα χωρίς Mg(2+) χρησιμοποιώντας συστοιχίες πολλαπλών ηλεκτροδίων (MEAs), η CBDV μείωσε τόσο το πλάτος όσο και τη διάρκεια της επιληπτικής έκρηξης. Ο πρωτότυπος αγωνιστής TRPV1, η καψαϊκίνη, παρήγαγε παρόμοια, αν και όχι ταυτόσημα, αποτελέσματα. Η καψαϊκίνη, αλλά όχι η CBDV, στα αποτελέσματα επί του πλάτους της έκρηξης αντιστράφηκαν από τον IRTX, έναν επιλεκτικό ανταγωνιστή TRPV1. Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι επιδράσεις της CBDV στο αντιεπιληπτικό μοντέλο που δεν περιέχει Mg(2+) δεν μεσολαβούν αποκλειστικά μέσω ενεργοποίησης του TRPV1. Ωστόσο, ο TRPV1 ήταν ισχυρά φωσφορυλιωμένος (και ως εκ τούτου πιθανώς ευαισθητοποιημένος) σε ιπποκαμπικό ιστό επεξεργασμένο με Mg(2+) και τόσο η καψαϊκίνη όσο και η CBDV προκάλεσαν αποφωσφορυλίωση TRPV1, σε συμφωνία με την απευαισθητοποίηση TRPV1. Προτείνουμε ότι οι επιδράσεις της CBDV στους διαύλους TRP θα πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω σε διαφορετικά in vitro και in vivo μοντέλα επιληψίας.”

“Η CBDv μείωσε το πλάτος και τη διάρκεια της επιληπτικής έκρηξης.”

Ποικιλίες που περιέχουν CBDV
Επειδή η CBDV είναι ένα μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές, βρίσκεται συχνά σε ποικιλίες κάνναβης που παρέχουν μόνο ίχνη THC. Αυτό μπορεί να είναι καλό για τους γονείς που επιθυμούν να θεραπεύσουν τα παιδιά τους, αλλά και να μην έχουν την ευφορικότητα στη διαδικασία. Οι ποικιλίες που περιέχουν παραδοσιακά υψηλά επίπεδα σε CBD περιέχουν επίσης τυπικά υψηλότερες ποσότητες CBDV. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από ορισμένους ασθενείς που απέκτησαν ελάχιστη αποτελεσματικότητα από τα έλαια και τα εκχυλίσματα CBD που είναι διαθέσιμα σε πολλά φαρμακεία κάνναβης, είναι μερικές φορές ένα πιο ισχυρό συμπύκνωμα κάνναβης απαραίτητο για την παροχή ανακούφισης των συμπτωμάτων.

Μια πηγή CBD, συμπεριλαμβανομένων των CBDA και CBDV, είναι η κλωστική κάνναβη (hemp, η λεγόμενη ξαδέρφη της κάνναβης), η οποία, σύμφωνα με τον νόμικο ορισμό, περιέχει λιγότερο από 0,3% THC. Ορισμένες ποικιλίες κλωστικής κάνναβης προσφέρουν μέχρι και 20% CBDA (υποθέτοντας ότι το κανναβινοειδές εκχυλίζεται σωστά). Η χρήση των σωστών ποικιλιών κλωστικής κάνναβης ή κάνναβης μπορεί να επιτρέψει συμπυκνώματα μεγαλύτερα από 100:1 CBD-προς-THC, με αποτέλεσμα και τη μέγιστη αποτελεσματικότητα για τους ασθενείς, ιδιαίτερα τα παιδιά.

Οι ποικιλίες της κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD που είναι και πιο πιθανό να περιέχουν CBDV, είναι (περιλαμβάνουν τις):
* Critical Mass, (indica) Indica Dominant Hybrid – 80% Indica / 20% Sativa, THC: 19% – 22%, CBD: 5%
https://www.allbud.com/…/indica-dominant-hybr…/critical-mass
* Harlequin, (hybrid) Sativa Dominant Hybrid – 75% Sativa / 25% Indica, THC: 7% – 15%, CBD: 10%
https://www.allbud.com/mar…/sativa-dominant-hybrid/harlequin
* Mandarin Kush, (hybrid) Indica Dominant Hybrid – 60% Indica / 40% Sativa, THC: 20% – 21%, CBD: 5%
https://www.allbud.com/m…/indica-dominant-hybrid/mandarin-og
* Island Sweet Skunk, (sativa) Sativa Dominant Hybrid – 80% Sativa / 20% Indica, THC: 16% – 25%
https://www.allbud.com/…/sativa-dominant…/island-sweet-skunk
* Shark Shock, (indica) Indica Dominant Hybrid – 80% Indica / 20% Sativa, THC: 5%, CBD: 10%
https://www.allbud.com/m…/indica-dominant-hybrid/shark-shock
* Boston OG, (hybrid) Sativa dominant hybrid, THC: 19 – 24%, CBD 1,05 – 2,29%, CBN 0,55 – 1,27%
https://cannasos.com/strains/hybrid/boston-og

CBDV (κανναβιδιβαρίνη): Επιδράσεις, Οφέλη & Άλλα
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: IntelliCBD, “CBDV (Cannabidivarin): Effects, Benefits & More” https://intellicbd.com/articles/cbdv-cannabidivarin/ )

Η κανναβιδιβαρίνη (CBDV) είναι ένα φυσικό φυτοκανναβινοειδές που βρίσκεται στο φυτό κάνναβης. Απομονώθηκε[1] για πρώτη φορά το 1969 από Γερμανούς επιστήμονες. Αυτή η ένωση είναι το ανάλογο προπυλίου την κανναβιδιόλης[2], ευρέως γνωστή ως CBD. Τα δύο κανναβινοειδή έχουν παρόμοια μοριακή δομή.
[1] Vollner L, Bieniek D, Korte F “[Hashish. XX. Cannabidivarin, a new hashish constituent] [Article in German]” ([Χασίς. XX. Η κανναβιδιβαρίνη, ένα νέο συστατικό του χασίς] [Άρθρο στα γερμανικά]) Tetrahedron Lett. 1969 Jan;(3):145-7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5778489
[2] “CBD (Cannabidiol): Benefits, Side Effects & More” (CBD (κανναβιδιόλη): Οφέλη, Παρενέργειες και ‘Αλλα) https://intellicbd.com/articles/cbd-cannabidiol/

(Διαβάζεται: “Σι-Μπι-Ντι-Βι”, κανναβιδιβαρίνη)
Ενέργεια: μη-ψυχοδραστική
Φόρμουλα: C19H26O2
Μοριακή μάζα: 286,415g/mol
Σημείο Τήξης: 165 °C (329 °F)

Η CBDV δημιουργείται μέσω της θέρμανσης της όξινης μορφής της, του CBDVA (κανναβιδιβαρινικό οξύ)[3]. Μέσω αυτής της διαδικασίας θέρμανσης γνωστής ως αποκαρβοξυλίωση[4], η ένωση χάνει ένα μόριο άνθρακα, με αποτέλεσμα να προκύπτει το “ενεργό” κανναβινοειδές.
[3] “An Overview of Minor Cannabinoids” (Μια επισκόπηση των μικρών κανναβινοειδών) https://intellicbd.com/articl…/minor-cannabinoids-overview/…
[4] “Cannabis Decarboxylation: What it is and Why is it Important?” (Αποκαρβοξυλίωση της κάνναβης: Τι είναι και γιατί είναι σημαντική;) https://intellicbd.com/articles/cannabis-decarboxylation/

Αυτή η ένωση βρίσκεται σε πολύ μικρότερες ποσότητες από το ανάλογο πεντύλιο της, την γνωστή CBD. Η ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει ερευνηθεί καλά, αλλά τα αρχικά ευρήματα δείχνουν κάποια ενθαρρυντικά οφέλη.

Ποια είναι τα αποτελέσματα και τα οφέλη της CBDV;
Ακριβώς όπως η CBD, η CBDV δεν έχει ψυχοδραστικές ιδιότητες. Το μόριο μπορεί να καταναλωθεί χωρίς να επιφέρει “ευφορικότητα”. Η ένωση μελετήθηκε για να δείξει δύο κύριες θεραπευτικές δράσεις:
* Αντι-σπασμωδικό – Η ένωση έχει δείξει[5] ότι παρέχει αντι-σπασμωδικές ιδιότητες σε μια σειρά μοντέλων κρίσεων. Αυτό δείχνει την πιθανή χρήση[6] της ένωσης στη θεραπεία της επιληψίας.
[5] (ό.π.) “Cannabidivarin (CBDV) suppresses pentylenetetrazole (PTZ)-induced increases in epilepsy-related gene expression” (Η κανναβιδιβαρίνη (CBDV) καταστέλλει τις επαγόμενες από την πεντυλενοτετραζόλη (PTZ) αυξήσεις της γονιδιακής έκφρασης που σχετίζεται με την επιληψία)
[6] (ό.π.) “Nonpsychotropic plant cannabinoids, cannabidivarin (CBDV) and cannabidiol (CBD), activate and desensitize transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) channels in vitro: potential for the treatment of neuronal hyperexcitability” (Τα μη ψυχοτρόπα φυτικά κανναβινοειδή, η κανναβιδιβαρίνη (CBDV) και η κανναβιδιόλη (CBD), ενεργοποιούν και απευαισθητοποιούν τους παροδικούς διαύλους βανιλλοειδούς υποδοχέα 1 (TRPV1) in vitro: δυνατότητα για τη θεραπεία της νευρωνικής υπερδιέργεσιμότητας)
* Αντί της ναυτίας – Τόσο η THCV όσο και η CBDV έχουν αποδειχθεί ότι διαθέτουν ιδιότητες κατά της ναυτίας.

Η συνέχεια των άρθρων στο αρχείο PDF:
Η Kανναβιδιβαρίνη (CBDV).pdf
https://www.facebook.com/download/preview/341275290053114

 

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση